تحلیل هم روندی تغییرات شاخص های فرسایندگی فورنیه اصلاح شده و بارش استاندارد شده در استان خراسان شمالی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 231

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWEM-10-4_001

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

Abstract:

فرسایندگی باران اولین نکته قابل توجه در مباحث فرسایش خاک است که نقش مهمی در جدا نمودن ذرات خاک از بستر اصلی خود ایفا می کند. از این رو، بررسی روند عامل فرسایندگی باران در تصمیم گیری و برنامه ریزی به منظور مدیریت منابع آب و خاک ضروری می باشد. حال آنکه مطالعات مربوط به جنبه های مختلف آن از جمله روند فرسایندگی و در تعامل با روند بارندگی و شاخص بارش استاندارد شده مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی روند عامل فرسایندگی باران مبتنی بر شاخص فورنیه در ۲۸ ایستگاه در سرتاسر استان خراسان شمالی طی دوره زمانی ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۵ با استفاده از آزمون من‎-کندال صورت پذیرفت. همچنین، به منظور مقایسه و تحلیل جامع تر نتایج، روند زمانی بارندگی و شاخص بارش استاندارد شده نیز بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که ایستگاه های نوشیروان، فاروج، آیرقایه و غلامان روند کاهشی و دیگر ایستگاه های مورد مطالعه (۷۱/۸۵ درصد ایستگاه های استان) روند افزایشی در شاخص فرسایندگی فورنیه اصلاح شده را داشته اند. نتایج بررسی روند شاخص بارش استاندارد شده و همچنین، بارندگی در خراسان شمالی نشان داد که در اغلب ایستگاه ها (۸۹/۲۸ درصد ایستگاه ها) جز ایستگاه های خرتوت، نوشیروان، فاروج و آیرقایه، روند افزایشی وجود داشته است. همچنین، بیشینه و کمینه مقدار شاخص فرسایندگی فورنیه اصلاح شده در استان با مقدار ۷۰/۹۷ و ۳۳/۴۴ میلی متر به ترتیب مربوط به ایستگاه درکش و آبیاری بجنورد بوده است.

Authors

سید حمیدرضا صادقی

استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

محسن ذبیحی

دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس