آقای دکتر Seyed Hamidreza Sadeghi

Dr. Seyed Hamidreza Sadeghi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (335782)

188
170
1
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers