رابطه بین حکمرانی مطلوب شهری و برندسازی شهری، مطالعه موردی: شهرستان رامسر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 19 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NMNB02_001

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1400

Abstract:

وجود یک سیستم مدیریتی خوب می تواند در زمینه سازی برای شکل گیری یک برند مناسب برای شهرتاثیرگذار باشدد که این مهم در گرو حکمروایی خوب شهری است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطهبین حکمرانی مطلوب شهری و برندسازی شهری، مطالعه موردی: شهرستان رامسر می باشد. روشپژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و جمعآوری اطلاعات به صورت میدانی، کتابخانه ای انجامگرفته است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر جمعیت شهر رامسر در سال ۱۳۹۸ می باشند. حجمنمونه براساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر انتخاب شدند که به صورت در دسترس بودند. برای تحلیلاطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایجی که از محاسباتمیدانی حاصل شده، نشان دهند ە این است که وضعیت کنونی حکمرانی خوب شهری در شهر رامسر ا زحد متوسط پایین تر است. وضعیت موجود تصویر ذهنی شهروندان از شهر و برند شهری رامسر از حدمتوسط پایین تر است. و هر چه سطح حکمرانی خوب شهری بیشتر باشد، میزان تصویر شهری و برندشهر رامسر نیز بیشتر خواهد بود.

Authors

هادی اسدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، موسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، مازندران، ایران

سیدعباس ابراهیمی

استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی رحمان، موسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، مازندران، ایران