تعیین نقش رسانه ها بر نگرش و قصد خرید کفش و لباس ورزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 288

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPTCONF03_019

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1400

Abstract:

در عصر حاضر، همگان بر اهمیت بازاریابی به عنوان یک موضوع مهم در صنعت ورزش ایمان دارند. به نحوی که این موضوع یکی از ارکان مهم در موفقیت شرکت ها و سازمان های تولیدی ورزشی و خدماتی می باشد. نگرش و رفتار مصرف کنندگان تاثیر به سزایی در شیوه و مقدار خرید آنها دارد. آگاهی از نگرش و رفتار مشتریان موضوعی مهم برای بازاریابان می باشد. بازاریابی که با اطلاعات کافی و دانش لازم در مورد رفتارهای مصرف کننده، با به این عرصه گذارده است،قطعا زودتر به اهداف بزرگ و مورد نظرخود خواهد رسید و با تکیه بر دانش خود راهکار های مناسب تری را در جهت توسعه و گسترش بازار مورد نظر ارائه خواهد کرد. به این منظور تحقیق پیش رو در صدد تعیین نگرش و قصد خرید کفش و لباس ورزشی خواهد بود. این تحقیق از منظر اهداف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می با شد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دانشگاه پیام نور فارس تشکیل می دهند که بر طبق جدول مورگان تعداد نمونه ۳۷۵ محاسبه شده ا ست. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد ۳۷۰ پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل با بهره گیری از نرم افزارspss و smartpls به کار گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیان کننده این موضوع بود که عامل اقتصادی، تفکر مادیگرایی و نگرش لذت جویانه و موقعیت اجتماعی در قصد خریدکفش و لباس ورزشی تاثیر دارد. اما عامل فرهنگی نقش چندانی در قصد خرید کفش و لباس ورز شی ندارد. پیشنهاد می شود تولیدی های ورز شی، کالاهای خود را با کیفیت بی شتر و به صورت مقرون به صرفه ارائه نمایند تا موجب علاقه بیشتر جامعه به ورزش و ایجاد نشاط و تندرستی در جامعه گردد.

Keywords:

نگرش و قصد خرید , عوامل اقتصادی و فرهنگی , تفکر لذت جویانه و مادی گرایی , موقعیت اجتماعی , کفش و لباس ورزشی.

Authors

مریم نوروزی

کارشناسی تربیت بدنی ، دبیر شاغل در آموزش و پرورش شهرستان داراب