کاهش اثرات مخرب انفجار سطحی بر روی تونل های زیرزمینی با استفاده از مستهلک کننده قائم - مطالعه موردی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 353

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF05_032

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

فضاهای زیرزمینی شهر، علی الخصوص ایستگاه های مترو به علت امکانات رفاهی مناسب، در صورتی که ازفیلتر عدم آسیب پذیری در برابر انفجار عبور کنند، می توانند به عنوان یک سازه امن مورد استفاده قرار گیرند.طبق تحقیقات صورت گرفته، محل تلاقی قوس تونل و دیواره ها یکی از محل های آسیب پذیر در برابر انفجارسطحی است؛ همچنین در مواقعی که محل انفجار ناشی از بمب در سطح زمین دقیقا بالای تاج تونل نباشد،اگرچه ممکن است آسیب کمتری به تاج وارد شود ولی امکان ایجاد خرابی در دیواره تونل وجود دارد. به همیندلیل در این تحقیق و با استفاده از نرم افزار آباکوس، محل انفجار سطحی دقیقا بالای محل اتصال تاج و دیوارهدر نظر گرفته شده و جهت کاهش اثرات مخرب این انفجار، نقش یک لایه مستهلک کننده قائم با دو جنسژئوفوم و بنتونیت بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که استفاده از مستهلک کننده قائم ژئوفومی موجبکاهش ۵۹ درصدی بیشینه سرعت قائم ذرات محل تلاقی دیواره و تاج؛ و مستهلک کننده قائم بنتونیتی موجبکاهش ۶۸/۵ درصدی این مقدار می گردد.

Authors

علیرضا زندیه

استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه امام علی (ع)

شروین سعداللهی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه تهران