رابطه بین هوش معنوی و ترس از صمیمیت با احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق شهر کرمان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 278

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC01_009

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1400

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و ترس از صمیمیت با احساس تنهایی در زنان متقاضی طلاق شهر کرمان، انجام شد. تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه زنان متقاضی طلاق شهر کرمان مراجعه کننده به مرکز مشاوره بهزیستی کرمان طی سه ماه اول سال ۱۳۹۷ بود که حدود ۱۰۰ نفر بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر بر اساس جدول مورگان ۸۰ نفر تعیین شد. به دلیل عدم دسترسی به لیست و اسامی افراد از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. آزمودنی ها به پرسشنامه های هوش معنوی عبداله زاده و همکاران (۱۳۸۸)، ترس از صمیمیت دسکاتنر و مارک تلن (۱۹۹۱) و احساس تنهایی راسل و همکاران (۱۹۷۸) پاسخ دادند. یافته ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و احساس تنهایی رابطه معکوس وجود دارد. بین ترس از صمیمیت و احساس تنهایی رابطه مستقیم وجود دارد. و ترس ازصمیمیت و هوش معنوی به ترتیب بیشترین نقش را در پیشبینی احساس تنهایی داشتند.

Authors

معصومه حسین پور

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند