اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلالات و تعارضات زناشویی زوجین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 272

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC04_023

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اختلالات و تعارضات زناشویی زوجین بود. در یک طرح نیمه آزمایشی از نوه پیش آژمون پس آزمون با گروه کنترل، تعداد ۱۰۰ نفر از زوجین مراجعه کننده به کلینیک های شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس پس از ارزیابی بالینی اولیه و احراز شرایط پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه درمان پذیرش و تعهد (۵۰) نفر و گروه کنترل (۵۰) نفر تقسیم شدند. گروه آزمایش ۱۲ جلسه درمان پذیرش و تعهد را به صورت دو جلسه ۹۰ دقیقه ای در هفته دریافت کردند. نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر تعارضات زناشویی افسردگی و خودکشی در افراد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله پس آزمون تاثیرگذار بود. یافته های حاصل از این پژوهش، بیانگر سودمندی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش تعارضات زناشویی است. مشاوران و درمانگران خانواده می توانند از یافته های پژوهش حاضر در راستای مداخلات بالینی و درمانی استفاده کرده و از این رویکرد موثر در جهت حل تعارضات و کمک به بهبود روابط زناشویی افراد بهره ببرند.

Keywords:

تعارضات زناشویی , درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , افسردگی , خودکشی

Authors

شهرزاد شمیرانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران