خلاصه سیاسی «ارتقا اجرای نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان در مدارس کشور ایران»

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 548

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HWCONF06_101

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1400

Abstract:

مقدمه: با توجه به افزایش رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی، توانمندسازی دانش آموزان و مقابله با آسیب ها درقالب اجرای نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان (پروژه نماد) حائز اهمیت است.روش: در این خلاصه سیاستی، خلاصه ای از نتایج بررسی متون مروری در پایگاه های اطلاعاتی، چالش های اجرایی پروژهنماد استخراج شده از طریق مصاحبه های کیفی صاحب نظران سطوح متفاوت اجرایی و درنهایت ابزار ارزشیابی پروژهارائه شده است.یافته ها: مدیریت منابع مرتبط با پروژه، نواقص موجود در زمینه قوانین و مقررات، هماهنگی های درون بخشی و برون-بخشی و عدم وجود نظام مدون ارزشیابی از مهمترین چالش هایی اجرایی برنامه بود. در زمینه ارزیابی شهرستان نظرآباد،مهمترین آیتم حائز اهمیت، عدم مشاهده تعهد اجرایی در مسئولین بیان شد.نتیجه گیری: ایجاد منبع بودجه پایدار، طراحی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد جهت تخصیص بین دستگاه ها، راه اندازی وتاسیس مرجع مستقل برای اعتباربخشی مدارس در پروژه نامه و گنجاندن این برنامه در معیارهای ارزیابی عملکرد مدرسهاز مهمترین راهکارهایی است که در جهت ارتقاء پروژه نماد می توان به کارگرفت.

Authors

بتول احمدی

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علومپزشکی تهران، تهران، ایران

نجمه باقیان

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان شهید رهنمون، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

محسن شتی

استادیار پژوهشی اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بهداشت روان، پژوهشکده پیشگیری از آسیب های اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

علی اکبری ساری

استاد سیاستگذاری سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

فرزانه سرداری

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

عادل افتخاری

مرکز تحقیقات تروما، بیمارستان شهید رهنمون، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران