مطالعه موردی عملکرد ماشین حفار سپر تعادلی فشار زمین (EPB) بر اساس پارامترهای ژئوتکنیکی: مسیر خط یک متروی تبریز

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 282

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EARTHSCI01_052

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1400

Abstract:

استفاده از ماشینهای حفاری تونل(TBM)۱ به علت سرعت بالا، ایجاد حداقل تغییر شکل در زمین اطراف تونل و ایمنی بالاتر نسبت به سایر روشهای حفاری تونل، به سرعت در حال افزایش است. پیشبینی عملکرد و نرخ نفوذ این ماشینها بویژه از نوع سپر تعادلی زمین(EPB)۲ یکی از چالشهای اساسی محققین در زمینه ی حفاری مکانیزه تونل بشمار میرود. در این مقاله تاثیر پارامترهای ژئوتکنیکی مانند زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک، عمق آب زیرزمینی، عمق تونل و ... بر عملکرد حفاری دستگاه حفاری تونل نوع سپر تعادلی با استفاده از روشهای تجربی و آماری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از اطلاعات گمانه های اکتشافی در طول مسیر تونل و داده های عملیاتی حاصل از حفاری حدود ۸ کیلومتر تونل دوقلوی خط یک متروی تبریز استفاده شده است. محور تونل در عمق حدود ۸ تا ۲۰ متری قرار دارد و زمین شناسی مسیر تونل از رسوبات آبرفتی با دانه بندی مختلف شامل ماسه ی سیلتی و شنی همراه با قلوه سنگ و قطعه سنگ تشکیل شده است. تحلیل رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که گشتاور کله حفاری با افزایش فشار تعادلی زمین و وزن مخصوص خاک و عمق آب زیرزمینی افزایش می یابد. نیروی پیشران با کاهش چسبندگی خاک، افزایش یافته و با افزایش پارامترهای زاویه اصطکاک داخلی و عمق آب زیرزمینی و فشار تعادلی زمین افزایش می یابد. بیشترین متوسط نرخ نفوذ مربوط به خاک نوع SC-SM و کمترین آن برای خاک نوع ML بدست آمد.

Keywords:

عملکرد ماشین حفار تونل , سپر تعادلی فشار زمین (EPB) , زمین شناسی مهندسی , پارامترهای ژئوتکنیکی , رگرسیون خطی چندگانه

Authors

اسماعیل صدقی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، ایران

قدرت برزگری

استادیار گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، ایران

عطاا.. ندیری

دانشیار گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، ایران