شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی از دیدگاه اسلام (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 444

This Paper With 25 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMEACONF02_070

تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی از دیدگاه اسلام انجام گرفته است. در این پژوهش به روش اکتشافی محقق ابتدا با استناد به مصاحبه با خبرگان و تحقیقات مشابهی که در خصوص عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی از دیدگاه اسلام صورت گرفته به شناسایی شاخص های موجود پرداخته شد. سپس محقق از میان شاخص های موجود ۴۴ شاخص را انتخاب و با توزیع آن بین خبرگان و رتبه بندی شاخص های اصلی و زیر شاخص ها اقدام شد همچنین روایی ۴۴ سوال به تایید خبرگان ممتاز مدیریت دانشگاه رسیده و پایایی شاخص ها نیز با استفاده آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود که تعداد کل جامعه آماری ۷۰ نفر بودند که تعاد ۷۰ نفر به روش نمونه گیری کل شمار به دلیل کوچک بودن جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین در بخش مصاحبه ۱۰ نفر از مدیران و معاونان دانشگاه به عنوان خبرگان انتخاب شدند. تعداد ۷۰ پرسشنامه بعد از جمع آوری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که شاخص «ایمان به خدا» از عوامل فردی، نهی از خیانت در بیت المال از عوامل سبک مدیریت، پنداشتن پست ها به مثابه امانت از عوامل شغلی، انجام تقسیم کار در کل سازمان و لزوم جلب رضایت کارکنان توسط مسئول از عوامل رفاهی بالاترین رتبه را از میان شاخص ها دارا بودند. در آخر پیشنهاداتی ارائه گردید.

Keywords:

Authors

روح اله تولایی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

هاجر بیرامی امینلوئی

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش