مقایسه وضع موجود و مطلوب امنیت و ایمنی در فضاهای ورزشی معلم و دبیر تربیت بدنی مدارس استان گلستان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 453

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF04_496

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1400

Abstract:

این تحقیق به مقایسه وضع موجود و مطلوب امنیت و ایمنی در فضاهای ورزشی معلم و دبیر تربیت بدنی مدارس استان گلستان پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی از نظر روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری ۳۴۰ معلم و دبیر تربیت بدنی که به منظور برآورد حداقل حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که با توجه به حداقل نمونه مورد نیاز ۱۸۱ معلم و دبیر تربیت بدنی استان گلستان (اق قلا، بندرگز، علی اباد کردکوی و گرگان) به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد وضع موجود و مطلوب امنیت و ایمنی در فضاهای ورزشی اصلان آبادی ۱۳۹۴ که دارای ۱۰ پرسش در مورد ایمنی سکوها و پوشش ها، ۱۰ پرسش در مورد ایمنی حریم ها و خطوط و ۱۰ پرسش در مورد ایمنی بهداشتی و ۱۰ پرسش در مورد امنیت فضاهای ورزشی استفاده شد. برای توصیفی داده ها از (جداول و نمودارها..) برای ارتباط بین متغیرها از آزمون t دو نمونه مستقل و آزمون انوا استفاده شد. نتایج و یافته های تحقیق بیانگر این است که بین وضع موجود و مطلوب امنیت فضاهای آموزشی، بین وضعیت متغیرهای ایمنی در حالت وضعیت موجود و مطلوب، بین منتخبی از ویژگی های فردی آزمودنی ها با دیدگاه آنها نسبت به امنیت در فضاهای اموزشی مدارسی استان گلستان، بین منتخبی از ویژگی های فردی آزمودنی ها با دیدگاه آنها نسبت به ایمنی در فضاهای آموزشی مدارس استان گلستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Keywords:

ایمنی , امنیت , اماکن و فضاهای ورزشی , مدارس استان گلستان

Authors

بی بی منیره قاضی

استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد گنبدکاووس، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمس، گنبدکاووس، ایران

محدثه جلالی زاده

کارشناسی ارشد، علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی درسی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمس، گنبدکاووس، ایران