بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFAK-3-4_010

تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1400

Abstract:

حسابرسان داخلی انتظار دارند که حسابرسی های فناوری اطلاعات در سازمان آنها افزایش پیدا کند اما به رغم تمام مزیت های ذاتی فناوری اطلاعات، هنوز به کارگیری آن با مقاومت کارکنان در برابر پذیرش فناوری اطلاعات همراه است. با وجود مزایای فراوانی که کاربرد فناوری اطلاعات برای حسابرسان دارد، آنها با مسائل و مشکلات مربوط به کاربرد آن از جنبه های گوناگون همانند عوامل فردی، فرهنگی، سازمانی و اجتماعی روبه رو شده اند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از جمله عوامل سازمانی، اجتماعی، فناوری، میزان استفاده از فناوری اطلاعات حسابرسی داخلی و عوامل ادراکی در میان حسابرسان داخلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. با استفاده از نرم افزارهایE-views وSPSS، به بررسی آمارهای توصیفی، آزمون های دوجمله ای و فاصله اطمینان و همچنین تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت رتبه بندی عوامل پرداخته شد و نتایج آزمون اطلاعات جمع آوری شده از نمونه حسابرسان داخلی، مشخص کرد که تمامی عوامل مورد بررسی، بر پذیرش فناوری اطلاعات در میان حسابرسان داخلی موثرهستند، بطوریکه عوامل فناوری مهمترین عامل تاثیرگذار در میان سایر عوامل می باشد. بادقت بیشتر به عوامل فناوری از جمله مهم بودن، مرتبط بودن و نتایج استفاده ازفناوری اطلاعات و همچنین کیفیت و کمیت ستانده های مورد استفاده، می توان پذیرش فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی را درمیان حسابرسان داخلی افزایش داد.

Authors

سحر سپاسی

دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر انواری رستمی

دانشگاه تربیت مدرس

زینب خواجوی

دانشگاه تربیت مدرس