خانم دکتر Sahar Sepasi

Dr. Sahar Sepasi

دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (313159)

6
45
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers