تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسطه گرایش کارآفرینانه

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 348

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARMA-5-17_003

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی ازطریق نقش واسطه ای گرایش کارآفرینانه است. پژوهش حاضر کاربردی بوده و از نظر شیوهاجرا توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش ۲۰۰ نفر ازکارکنان استانداری خراسان شمالی هستند که به خاطر محدود و در دسترس بودن، همهآنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که رواییمحتوایی آن با نظر خبرگان و روایی سازهای آن به کمک تحلیل عاملی تاییدی بررسی وپایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. برای تحلیل یافته ها و طراحی مدل ازنرم افزارهای آماری spss ۲۲.۰ و pls۳ استفاده شد. نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر مثبتو معنادار مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر گرایش کارآفرینانه و تاثیر مثبت و معنادارمدیریت استراتژیک منابع انسانی و گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی بود. همچنین،نقش گرایش کارآفرینانه به عنوان متغیر واسط، مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج اینتحقیق، پیشنهاد می شود سازمان ها مدیریت استراتژیک منابع انسانی را به کار گیرند و عواملموثر بر تقویت گرایش کارآفرینانه را شناسایی و از این طریق عملکرد خود را افزایش دهند.

Keywords:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی , گرایش کارآفرینانه , عملکرد سازمانیپژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری )سال پنجم(۱۹ – شماره ۷۱ / بهار ۷۹۱۱ / ص ۷۷۱حسین پیل پا ۱ , ساحل فرخیان ۲۱ کارشناس ارشد گروه مدیریت , واحد نیشابور , دانشگاه آزاد اسلامی , نیشابور , ایران.۰ استادیار گروه مدیریت , واحد نیشابور , دانشگاه آزاد اسلامی , نیشابور , ایران.نام نویسنده مسئول:ساحل فرخیانتاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانیبا توجه به نقش واسطه گرایش کارآفرینانه۱۳۱۱/۱/ تاریخ دریافت: ۱۱۱۳۱۱/۳/ تاریخ پذیرش: ۸

Authors

حسین پیل پا

کارشناس ارشد گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

ساحل فرخیان

استادیار گروه مدیریت، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران