بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 205

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JALR-12-44_008

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی قوانین توسعه حقوق حمل و نقل هوایی در ایران جهت هم راستایی با قوانین بین المللی بود. روش انجام تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی و به شکل میدانی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کارمندان شرکتهای هواپیمایی ایران در سال ۱۳۹۶ بود. که صد و بیست نفر بصورت تصادفی جهت اجرای پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر از پرسشنامه استفاده شده است. ترکیب پرسشنامه از دو بخش مجزای الف(مشخصات فردی و ب(سوالات حقوق مربوط به قوانین حمل و نقل هوایی تشکیل شده بود. که پایایی پرسشنامه ۹۳/۰ توسط آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد. از روش های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و جدول برای توصیف یافته ها و ازآمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد بین قوانین داخلی و جرائم مربوط به متصدیان حمل ونقل هوایی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین ثابت شد با قانونگذاری مناسب و هم راستا با قوانین بین المللی می توان به توسعه حمل و نقل هوایی سرعت بخشید. همچنین مشخص شد، جرایم داخلی مربوط به حمل و نقل هوایی از اسناد بین المللی تبعیتی ندارد.

Authors

الناز چلونگر

گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان ، اصفهان ، ایران

محمود مالمیر

دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

محمد رضا شادمانفر

عضو هیات علمی ( استادیار ) گروه حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان ) ، اصفهان ، ایران