پهنه بندی خطر حرکات توده ای در مخزن سد خاکی پلرود

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1276677
Publish: 27 September 2021
دسته بندی علمی: مهندسی آب و هیدرولوژی
View: 479
Pages: 196
Publish Year: 1391

This Research With 196 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

هدف از این مطالعه تهیه نقشه پهنه بندی استعداد داری زمین لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با استفاده از رویکرد های چند معیاره فازی، فازی و آماری دو متغییره (تراکم سطح) می باشد. پس از بررسی و بازدید های میدانی و با توجه به اطلاعات موجود، حدود ده متغییر شامل شیب زمین، جهت شیب، زمین شناسی ، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، فاصله از جاده، نقشه تراز باران، نقشه شتاب افقی زلزله، شاخص پوشش گیاهی و انحنای دامنه جهت ارزیابی پتانسیل وقوع زمین لغزش در نظر گرفته شد. با استفاده از مدل احتمالی نسبت فراوانی  سطح همبستگی بین نقاط لغزشی موجود و هریک از عوامل موثر تعیین گردید.نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل نسبت فراوانی، مدل ساده و خوبی برای محاسبه شاخص حساسیت زمین لغزش متغییر ها می
باشد. با محاسبه مقدار LSI (شاخص حساسیت زمین لغزش) برای متغییر های گوناگون، مشخص شد که عامل لیتولوژی و فاصله از آبراهه و جهت شیب دارای بیشترین مقدار LSI می باشند. جهت تولید نقشه هایی با تابع User define از نرم افزار Idrisi استفاده شده و به محیط Arc GIS۱۰ با فرمت رستری انتقال داده شده است. جهت محاسبه وزن های مورد نیاز در روش چند معیاره فازی از نرم افزار Expert choice استفاده شد. با مقایسه مقادیر نمایه جمع کیفی Qs در سه روش فازی، چند معیاره فازی و تراکم سطح و در نظر گرفتن این نکته که عملگر Gama
بهترین عملگر جهت پهنه بندی در روش فازی و رویکرد چند معیاره فازی است، مشخص شد که نقشه تولید شده در روش فازی با تابع user define و عملگر Gama۰.۷ دارای بالاترین مقدار Qs می باشد.در رتبه های بعدی نقشه تولید شده در روش چند معیاره فازی با تابع User define و عملگر Gama۰.۹۵ و نقشه تولید شده در روش آماری تراکم سطح قرار دارند. با نمونه برداری از نقاط لغزشی و انجام آزمایشات مربوطه، نوع خاک های لغزشی و پارامتر های فیزیکی و مقاومتی سنگ و خاک تعیین گردید.در این مطالعه با رسم پروفیل دو دامنه به تحلیل پایداری دامنه با استفاده از نرم افزار Slide پرداخته شد.

فهرست مطالب Research

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات .................................................................................................................................................................... ۲۰
۱-۱ مقدمه ............................................................................................................................................................................... ۲۱
۲-۱ موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی .............................................................................................................................. ۲۳
۳-۱ اهداف و ضرورت تحقیق ................................................................................................................................................. ۲۵
۴ سوالات تحقیق ............................................................................................................................................................... ۲۵ -۱
۵-۱ فرضیات تحقیق ................................................................................................................................................................ ۲۵
۶-۱ روش تحقیق .................................................................................................................................................................... ۲۵
۱-۶-۱ رویکرد آماری دو متغیره....................................................................................................................... ۲۶
۲-۶-۱ رویکرد منطق فازی ............................................................................................................................. ۲۶
۳-۶-۱ رویکرد چند معیاره فازی ...................................................................................................................... ۲۶
۷-۱ خلاصه ای در مورد فصل های مختلف............................................................................................................................... ۳۰
فصل دوم(مروری بر مطالعات گذشته) ...................................................................................................................................... ۳۱
۱-۲ مقدمه............................................................................................................................................................................. ۳۲
۲-۲ تعریف زمین لغزش .......................................................................................................................................................... ۳۲
۳-۲ عوامل موثر بر ناپایداری.................................................................................................................................................... ۳۳
VII
۱-۳-۲ آب زیرزمینی .................................................................................................................................... ۳۳
۲-۳-۲ شیب و ارتفاع دامنه ............................................................................................................................ ۳۴
۳-۳-۲ بارگذاری ........................................................................................................................................ ۳۵
۴-۳-۲ شرایط لرزه خیزی ............................................................................................................................... ۳۵
۵-۳-۲ تکتونیک ......................................................................................................................................... ۳۷
۶-۳-۲ عامل نئوتکتونیک ............................................................................................................................... ۳۷
۷-۳-۲ شرایط آب و هوایی ............................................................................................................................ ۳۷
۸-۳-۲ پوشش گیاهی ................................................................................................................................... ۳۸
۹-۳-۲ لیتولوژی .......................................................................................................................................... ۳۹
۱۰-۳-۲ شرایط ژئومورفولوژی ........................................................................................................................ ۴۰
۴-۲ سابقه تحقیق..................................................................................................................................................................... ۴۰
۵-۲ روش پهنه بندی خطر زمین لغزش ..................................................................................................................................... ۵۲
۱-۵-۲ رویکرد منطق فازی ............................................................................................................................. ۵۲
۱-۱-۵-۲ مجموعه های فازی .......................................................................................................................... ۵۴
۲-۱-۵-۲ تابع عضویت.................................................................................................................................. ۵۷
۳-۱-۵-۲ فازی ساز ها .................................................................................................................................. ۵۹
۶۰ ........................................................................................... Arc GIS ۴-۱-۵-۲ انواع توابع عضویت در محیط ۱۰
۵-۱-۵-۲ عملگرهای فازی ............................................................................................................................. ۶۴
VIII
۲-۵-۲ رویکرد آماری دومتغییره...................................................................................................................... ۶۵
۱-۲-۵-۲ روش ارزش اطلاعات ....................................................................................................................... ۶۶
۲-۲-۵-۲ روش تراکم سطح ........................................................................................................................... ۶۹
۳-۵-۲ رویکرد چند معیاره فازی .............................................................................................................................................. ۷۰
۱-۳-۵-۲ تصمیم گیری چند صفته و تصمیم گیری چند هدفه ................................................................................... ۷۰
۷۱ ......................................................................................... (MADM) ۲-۳-۵-۲ مدلهای تصمیم گیری چند صفته
۳-۳-۵-۲ اجزاء یک مسئله تصمیم گیری چند صفته مکانی ...................................................................................... ۷۱
۴-۳-۵-۲ تولید نقشه های معیار استاندارد متناسب .................................................................................................. ۷۲
فصل سوم(زمین شناسی منطقه): ................................................................................................................................................ ۷۴
۱-۳ زمین شناسی عمومی .......................................................................................................................................................... ۷۵
۲-۳ زمین شناسی حوضه .......................................................................................................................................................... ۷۸
۱-۲-۳ سنگ چینه شناسی .............................................................................................................................. ۷۸
۷۸ .................................................................................... (Jkl) ۱-۱-۲-۳ واحدآواری ژوراسیک بالایی کرتاسه زیرین
۷۸ ................................................................................................................ (Jks) ۲-۱-۲-۳ واحد آهکی کرتاسه
۷۹ ................................................................................................. (K۲pv) ۳-۱-۲-۳ واحد آتشفشانی کرتاسه بالایی
۸۰ .................................................................................................................... (Nq) ۴-۱-۲-۳ کنگلومرای نئوژن
۲-۲-۳ روباره ............................................................................................................................................. ۸۱
۸۱ ................................................................................................................... (Qt) ۱-۲-۲-۳ پادگانه های آبرفتی
IX
۸۱ .................................................................................................................. (Qs) ۲-۲-۲-۳ واریزه های دامنه ای
۸۱ ...................................................................................................... (RF) ۳-۲-۲-۳ محدوده های رانشی و لغزشی
۸۲ ............................................................................................................... (Q L) ۴-۲-۲-۳ آبرفتهای رودخانه ای
۳-۳ زمین شناسی ساختمانی ..................................................................................................................................................... ۸۲
۱-۳-۳ گسل ها ........................................................................................................................................... ۸۳
۱-۱-۳-۳ گسله چاک رود .............................................................................................................................. ۸۳
۲-۱-۳-۳ گسله بینکسر (لوسرا) ........................................................................................................................ ۸۳
۳-۱-۳-۳ گسله شوئیل .................................................................................................................................. ۸۴
۴-۱-۳-۳ راندگی زرین رجه .......................................................................................................................... ۸۴
۸۴ ........................................................................................................ (Teartaut) ۵-۱-۳-۳ گسلهای عرضی پاره
۸۴ .................................................................................................................(F ۶-۱-۳-۳ گسل تکیه گاه راست( ۱
۸۴ .................................................................................................................................... (F ۷-۱-۳-۳ گسل ( ۲
۸۵ ...................................................................................................................(F ۸-۱-۳-۳ گسل تکیه گاه چپ( ۳
۲-۳-۳ چین ها ............................................................................................................................................ ۸۵
۱-۲-۳-۳ تاقدیس کوشکوه ............................................................................................................................ ۸۵
سماموس ......................................................................................... ۸۵ (Anticlinorium) ۲-۲-۳-۳ تاقدیس مرکب
۳-۲-۳-۳ تاقدیس لله کی ............................................................................................................................... ۸۵
۴-۲-۳-۳ تاقدیس بازلان ............................................................................................................................... ۸۶
X
۴-۳ وضعیت اقلیمی ................................................................................................................................................................ ۸۶
۵-۳ لرزه خیزی منطقه ............................................................................................................................................................. ۸۷
۶-۳ تحلیل سیستم درزه ها در تکیه گاه های سد خاکی پلرود .................................................................................................... ۸۸
۱-۶-۳ مقدمه .............................................................................................................................................. ۸۸
۲-۶-۳ تکیه گاه راست .................................................................................................................................. ۸۸
۳-۶-۳ تکیه گاه چپ ................................................................................................................................... ۹۲
۹۷ ...................................... :(SLIDE فصل چهارم(تعیین پارامتر های مقاومتی سنگ ، خاک و تحلیل پایداری با استفاده از نرم افزار
۱-۴ تعیین پارامتر های مقاومتی سنگ و خاک در محدوده های لغزشی ....................................................................................... ۹۸
۹۸ ............................................................................. (ASTM D۵۶۰۷ ASRM) ۱-۱-۴ تعیین مقاومت برشی مستقیم
۱-۱-۱-۴ تئوری آزمایش............................................................................................................................... ۹۸
۱۰۵ .................................................................. (ASTM D ۲۰۸۰- ۲-۱-۴ آزمایش برش مستقیم (نمونه های خاک)( ۷۲
۳-۱-۴ آزمایشات تعیین نوع خاک .................................................................................................................. ۱۰۵
۲-۴ تحلیل پایداری شیروانی خاکی سمت راست مخزن سد خاکی پلرود .................................................................................. ۱۰۸
۱۰۸ .................................................................................................. slide ۱-۲-۴ نحوه رسم پروفیل دامنه در محیط
۲-۲-۴ ویژگی های مقاومتی خاک ها در تحلیل پایداری ....................................................................................... ۱۱۰
۳-۲-۴ بررسی نتایج تحلیل پایداری ................................................................................................................. ۱۱۱
فصل پنجم(پهنه بندی استعداد داری زمین لغزش در مخزن سد خاکی پلرود): ............................................................................. ۱۱۷
XI
۱-۵ انتخاب متغییر های موثر در وقوع زمین لغزش ..........................

نقشه شیب ...................................................................................................................................... ۱۱۸
۲-۱-۵ نقشه جهت شیب .............................................................................................................................. ۱۲۱
۳-۱-۵ نقشه انحنا ....................................................................................................................................... ۱۲۲
۴-۱-۵ نقشه لیتولوژی ................................................................................................................................. ۱۲۳
۵-۱-۵ نقشه فاصله از جاده............................................................................................................................ ۱۲۴
۶-۱-۵ نقشه فاصله از گسل ........................................................................................................................... ۱۲۵
۷-۱-۵ نقشه فاصله از آبراهه .......................................................................................................................... ۱۲۶
۸-۱-۵ نقشه تراز هم باران ............................................................................................................................ ۱۲۷
۹-۱-۵ نقشه شتاب افقی زلزله ........................................................................................................................ ۱۲۸
۱۰-۱-۵ نقشه شاخص پوشش گیاهی ............................................................................................................... ۱۳۱
۲-۵ تهیه نقشه فهرست زمین لغزش ......................................................................................................................................... ۱۳۳
۱۳۹ ................................................................................... (LSI) ۳-۵ ارزیابی متغییر ها با استفاده از شاخص حساسیت زمین لغزش
۴-۵ فازی سازی نقشه های عوامل موثر در زمین لغزش ............................................................................................................ ۱۴۴
۵-۵ تهیه نقشه پهنه بندی استعداد داری زمین لغزش با روش فازی ........................................................................................................ ۱۵۹
۶-۵ تهیه نقشه پهنه بندی استعداد داری زمین لغزش با رویکرد چند معیاره فازی.......................................................................... ۱۶۴
۷-۵ تهیه نقشه استعداد داری زمین لغزش با رویکرد آماری دو متغییره (تراکم سطح)................................................................... ۱۶۶
XII
۱۶۸ ...................................................................................... (Qs ) ۸-۵ ارزیابی روش های پهنه بندی با استفاده از نمایه جمع کیفی
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات ...................................................................................................................................... ۱۸۰
نتیجه گیری........................................................................................................................................................................... ۱۸۱
پیشنهادات ............................................................................................................................................................................ ۱۸۳
مراجع ..........................................................................................

نمایش کامل متن

Keywords:

زمین لغزش , پلرود , رویکرد چند معیاره فازی , روش فازی , آماری دو متغییره , شاخص حساسیت زمین لغزش , تحلیل پایداری