اثر سینامیک اسید برمیزان فعالیت آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز(PAL) و تیروزین آمونیالیاز ( TAL) و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه تنباکو Nicotiana rustica L. تحت شرایط تنش شوری کشت در شیشه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 400

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCT-12-2_002

تاریخ نمایه سازی: 14 مهر 1400

Abstract:

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر سینامیک اسید (CA) بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان تحمل به شوری گیاه تنباکو (Nicotiana rustica L.) می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه قطعات جداکشت گیاه تنباکو رشد یافته در محیط MS به محیط های کشت MS حاوی سینامیک اسید (غلظت های ۰، ۵، ۱۰ و ۲۰ میلی گرم در لیتر) و نمک NaCl (غلظت های ۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار) منتقل گردید. پس از چهار هفته میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و تیروزین آمونیالیاز (TAL) ، میزان ترکیبات فنلی کل و پروتئین کل، میزان تجمع فلاونوئید، آنتوسیانین، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، هیدروژن پراکسید (H۲O۲)، میزان پتاسیم، سدیم و پرولین اندازه گیری شد..نتایج: نتایج نشان داد در اثر تیمار گیاهان با CA میزان فعالیت آنزیم  PAL (غلظت های ۵و۱۰ میلی گرم در لیتر CA به ترتیب ۲۵ و ۲۷ درصد افزایش در میزان فعالیت این آنزیم نسبت به گیاهان شوری ۱۰۰ میلی مولار بدون CA نشان دادند) و TAL (در شوری ۲۰۰ میلی مولار، غلظت ۵ میلی گرم در لیتر CA باعث افزایش ۲۰درصدی میزان فعالیت آنزیم TAL نسبت به گیاهان شوری ۲۰۰ میلی مولار بدون CA شده اند)، میزان ترکیبات فنلی کل و پروتئین کل نیز نسبت به گیاهان شاهد افزایش یافت. تیمار CA باعث افزایش میزان تجمع فلاونوئید، آنتوسیانین و پرولین و نیز میزان پتاسیم و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل نسبت به گیاهان شاهد گردید. اما میزان سدیم و H۲O۲ در نتیجه تیمار CA در مقایسه با گیاهان شاهد کاهش یافت.نتیجه گیری: می توان احتمال داد که CA با افزایش میزان ترکیبات فنلی کل و نیز پرولین در شرایط تنش شوری موجب افزایش تحمل به شوری گیاه تنباکو می شود. 

Authors

الهام محققیان

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فن آوری های زیستی، گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری، اصفهان، ایران

علی اکبر احسان پور

- دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فن آوری های زیستی، گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Mahajan S, Tuteja N. Cold, salinity and drought stresses: an ...
 • Parida AK, Das AB. Salt tolerance and salinity effects on ...
 • Blumwald E, Aharon GS, Apse MP. Sodium transport in plant ...
 • Hasegawa PM, Bressan RA, Zhu JK, Bohnert HJ. Plant cellular ...
 • Akula R, Ravishankar GA. Influence of abiotic stress signals on ...
 • Good AG, Zaplachinski ST. The effects of drought stress on ...
 • Dixon RA, Paiva NL. Stress-induced phenylpropanoid metabolism. Plant Cell.۱۹۹۵; ۷(۷): ...
 • Singh PK, Singh R, Singh S. Cinnamic acid induced changes ...
 • Pollastri S, Tattini M. Flavonols: old compounds for old roles. ...
 • Guo D, Wong WS, Xu WZ, Sun FF. et al. ...
 • Wong WS, Guo D, Wang XL, Yin ZQ, et al. ...
 • Nakabayashi R, Saito K. Integrated metabolomics for abiotic stress responses ...
 • Khalil N, Fekry M, Bishr M, El-Zalabani S, et al. ...
 • Korkina, L.G. Phenylpropanoids as naturally occurring antioxidants: from plant defense ...
 • Li Q, Yu B, Gao Y, Dai AH, et al. ...
 • Sun WJ, Nie YX, Gao Y, Dai AH, et al. ...
 • Karadağ B, Yücel NC. Cinnamic acid and fish flour affect ...
 • Vogt T. Phenylpropanoid biosynthesis. Molecular Plant.۲۰۱۰; ۳(۱): ۲-۲۰ ...
 • Bate NJ, Orr J, Ni W, Meromi A, et al. ...
 • Jahnen W, Hahlbrock K. Differential regulation and tissue-specific distribution of ...
 • Chen S, Gollop N, Heuer B. Proteomic analysis of salt-stressed ...
 • Nam MH, Huh SM, Kim KM, Park WW, et al. ...
 • Marschner H. Mineral nutrition of higher plants. ۲ndEd. London: Academic ...
 • Sun H, Sun X, Wang H, Ma X. Advances in ...
 • Sharma V, Goel P, Kumar S, Singh AK. An apple ...
 • Beaudoin-Eagan LD, Thorpe TA. Tyrosine and phenylalanine ammonia lyase activities ...
 • Singleton VL, Orthofer R, Lamuela-Raventós RM. [۱۴] Analysis of total ...
 • Motsara MR, Roy RN. Guide to laboratory establishment for plant ...
 • Chang CC, Yang MH, Wen HM, Chern JC. Estimation of ...
 • Wagner GJ. Content and vacuole/extravacuole distribution of neutral sugars, free ...
 • Bates LS, Waldren RP, Teare ID. Rapid determination of free ...
 • Velikova V, Yordanov I, Edreva A. Oxidative stress and some ...
 • Bettaieb I, Knioua S, Hamrouni I, Limam F, et al. ...
 • Valifard M, Mohsenzadeh S, Niazi A, Moghadam A. Phenylalanine ammonia ...
 • Huang J, Gu M, Lai Z, Fan B, et al. ...
 • Alla MM, Younis ME, El-Shihaby OA, El-Bastawisy ZM. Kinetin regulation ...
 • Blount JW, Korth KL, Masoud SA, Rasmussen S, et al. ...
 • Green NE, Hadwiger LA, Graham SO. Phenylalanine Ammonia-lyase, Tyrosine Ammonia-lyase, ...
 • Salvador VH, Lima RB, dos Santos WD, Soares AR, et ...
 • Lattanzio V, LattanzioVM, Cardinali A. Role of phenolics in the ...
 • Alcázar R, Marco F, Cuevas JC, Patron M, et al. ...
 • Shourie A. Cinnamic acid Supplementation Regulates the Production of Licochalcone ...
 • Am BN. Oxidative stress markers and antioxidant potential of wheat ...
 • Mikołajczyk M, Awotunde OS, Muszyńska G, Klessig DF, et al. ...
 • Doğan M. Antioxidative and proline potentials as a protective mechanism ...
 • Abo-Kassem EE. Effects of salinity: Calcium interaction on growth and ...
 • Apse MP, Blumwald E. Engineering salt tolerance in plants. Current ...
 • Kurepa J, Shull TE, Karunadasa SS, Smalle JA. Modulation of ...
 • Sharp RE, LeNoble ME. ABA, ethylene and the control of ...
 • Cuin TA, Shabala S. Compatible solutes mitigate damaging effects of ...
 • Dmitriev A, Djatsok J, Grodzinsky D. The role of Ca ...
 • Skopelitis DS, Paranychianakis NV, Paschalidis KA, Pliakonis ED, et al. ...
 • Sharma SS, Dietz KJ. The significance of amino acids and ...
 • Hoque MA, Okuma E, Banu MN, Nakamura Y, et al. ...
 • Yiu JC, Tseng MJ, Liu CW, Kuo CT. Modulation of ...
 • Lin CY, Chung HH, Kuo CT, Yiu JC. Exogenous cinnamic ...
 • Ashraf M. Biotechnological approach of improving plant salt tolerance using ...
 • Abogadallah GM. Insights into the significance of antioxidative defense under ...
 • Pontiki E, Hadjipavlou-Litina D, Litinas K, Geromichalos G. Novel cinnamic ...
 • Natella F, Nardini M, Di Felice M, Scaccini C. Benzoic ...
 • Gould K, Davies KM, Winefield C. (Eds.). Anthocyanins: biosynthesis, functions, ...
 • نمایش کامل مراجع