کشاورزی

این صفحه به صورت اختصاصی به کشاورزی و موضوع های وابسته و زیرمجموعه اختصاص دارد. در این بخش مقالات اختصاصی این موضوع و اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی با موضوع مرتبط جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود.90,526 مقاله یکتا به این موضوع اختصاص یافته است.

کنفرانسهای علمی در حوزه کشاورزی

ژورنالهای تخصصی کشور در حوزه کشاورزی

1. مجله علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی
2. دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی
3. مجله مکانیزاسیون کشاورزی
4. فصلنامه پژوهش های علوم کشاورزی پایدار
5. فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی
6. مجله مدیریت آب در کشاورزی
7. دوفصلنامه دانش اقتصادی در کشاورزی
8. فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی
9. دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران
10. مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت
11. مجله بازاریابی و تجاری سازی کشاورزی
12. مجله علوم و فناوری کشاورزی
13. فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی
14. مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی
15. دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران
16. دوفصلنامه راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی
17. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار
18. فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
19. فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی
20. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران
21. مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
22. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
23. فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی
24. فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی
25. دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی
26. فصلنامه اقتصاد کشاورزی
27. مجله علوم و فنون باغبانی ایران
28. فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی
29. مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی
30. مجله علوم باغبانی
31. دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
32. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی
33. فصلنامه بوم شناسی کشاورزی
34. دوفصلنامه ماشین های کشاورزی
35. فصلنامه علوم باغبانی ایران
36. دوفصلنامه کشاورزی
37. فصلنامه به زراعی کشاورزی
38. مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی
39. ماهنامه پیشرفت های کشاورزی