پیش آگاهی رخداد سرمازدگی باغات بادام در منطقه نجف آباد

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPHGR-51-3_008

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1400

Abstract:

امروزه یکی از بزرگترین چالشها در کشاورزی بررسی اثر عوامل آب و هوایی بر محصولات کشاورزی است. هدف از این تحقیق پیشآگاهی رخداد سرمازدگی باغات بادام در منطقه نجفآباد است. با توجه به آمار بلندمدت فنولوژی درختان بادام در منطقه نجفآباد، تاریخهای گلدهی استخراج و براساس تاریخهای ژولیوسی محاسبه شد. سپس، جدول شاخصهای حرارتی ترسیم شد. از میان پارامترهای موجود، بهترتیب تعداد روزهای بالاتر از دمای میانگین، مجموع واحدهای حرارتی بیشتر از صفر (GDD>۰)، و تعداد روزهای پایینتر از دمای میانگین بیشترین همبستگی مستقیم معنیداری (P-value <۰.۰۱) را با تاریخ گلدهی نشان داد که بهترتیب معادل ۹۴۵/۰، ۹۳۸/۰، و ۹۲۱/۰ بود. معادلات رگرسیون چندمتغیره خطی و شبکه عصبی مصنوعی نیز بین گلدهی و شاخصهای حرارتی بررسی شد؛ ضریب همبستگی این معادلات بهترتیب ۹۹۸/۰ و ۹۹۵/۰ ملاحظه شد. سپس، راستآزمایی خروجی دمای روزانه مدل WRF در منطقه مورد مطالعه انجام و مشخص شد که پیشبینی دمای مدل از لحاظ آماری قابل قبول است. براساس نتایج، با تلفیق دو مدل فنولوژی و پیشبینی دما بهوسیله مدل WRF میتوان هشدار سریع ۴۸ساعته رخداد سرمازدگی در باغات منطقه را با دقت کافی انجام داد.

Authors

مهرداد نصراصفهانی

دانشجوی دکتری آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

حجت اله یزدان پناه

دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسماعیلنژاد، م.؛ خسروی، م.؛ علیجانی، بهلول. و مسعودیان، ا. (۱۳۹۲). ...
 • اسماعیلی، ر.؛ عطایی، ه. و فلاح قالهری، غ. (۱۳۹۰). ارزیابی ...
 • اکبری، ح.ر. (۱۳۸۱). بررسی ویژگیهای کمی موجهای یخبندان بهاره شمال ...
 • امیرقاسمی، ت. (۱۳۸۱). سرمازدگی گیاهان،خطر یخبندان،پیشبینی وحفاظت، نشر آیندگان ...
 • حسینی، م. (۱۳۸۸). بررسی و مطالعه شاخص درجه روز رشد ...
 • خلجی، م. (۱۳۸۰) پیشبینی سرمای دیررس بهاره و یخبندان زودرس ...
 • رسولزادگان، ی. (۱۳۷۰)،میوه کاری درمناطق معتدله(ترجمه)،انتشارات اردکان(شفق نشر)۷۵۹صفحه ...
 • زادنیا، ح. (۱۳۷۷). پروش فندق، بادام،گردو، جهاد کشاورزی ارومیه ...
 • ضیایی، ع.؛ کامکار حقیقی، ع.؛ سپاسخواه، ع. و رنجبر، س. ...
 • بررسی تأثیر تنش سرمازدگی و یخبندان بر عملکرد محصول بادام و راههای مقابله با آن [مقاله کنفرانسی]
 • کاویانی، م.؛ حسینی ابری، ح. و اسدی بروجنی، ا. (۱۳۸۱). ...
 • محمودی، پ.؛ علیجانی، ب.؛ سلیقه، م. و ریگی چاهی، ا. ...
 • محمودی، پ. ((۱۳۹۱. پهنهبندی و پایش یخبندان هوای ایران، پایاننامه ...
 • نامداری، آ. و امیدی، س. (۱۳۹۰). پیشبینی سرمای دیررس بهاره ...
 • نصراصفهانی، م.؛ یزدانپناه، ح. و نصراصفهانی، م.ع. (۱۳۹۸). ارزیابی مدل ...
 • وزوایی، ع.؛ وحدتی، ک. و تاجآبادی، ع. (۱۳۸۲). راهنمای ارزیابی ...
 • ولاشدی، ر.ن. و سبزیپرور، ع.ا. (۱۳۹۵). ارزیابی الگوهای برآورد نیاز ...
 • یزدانپناه، ح. و سلیمانیتبار، م. (۱۳۹۲). بررسی اثرات تغییر اقلیم ...
 • یزدانپناه، ح.؛ سپندار، ن.؛ احمدیان، م. و فدایی، پ. (۱۳۹۱). ...
 • Akbari, H. (۲۰۰۲). Evaluation of Quantity Characters of Spring Freezing ...
 • Allafchian, E. and Ghayour, H.A. (۲۰۱۳). Evaluation of Frost and ...
 • Amirghasemi, T. (۱۳۸۱). Plant Frosting, Freezing Risk, Forecasting and Protection, ...
 • Cesaraccio, C.; Spano, D.; Snyder, R.L. and Duce, P. (۲۰۰۴). ...
 • Egea, O.; Martınez -Gómez, P. and Dicenta, F. (۲۰۰۳). Chilling ...
 • Esmaeil Negad, M.; Khosrave, M.; Aliganei, B. and Masoodeian, A. ...
 • Esmaili, R.; Ataie, H. and Fallah Ghalhary, G. (۲۰۱۱). Assessment ...
 • Gue, L.; Dai, J.; Ranjitkar, S. and Yu, H. (۲۰۱۴). ...
 • Hossayni, M. (۲۰۰۹). Evaluation and study of heat unit index ...
 • Kavani, M.; Hosseini Abri, H. and Asadi Broujeny, A. (۲۰۰۲). ...
 • Khalaji, M. (۲۰۰۱). Estimation of Late Spring Cold and Early: ...
 • Kysely, J. (۲۰۰۴). Mortalily and displaced mortality .Turing heat waves ...
 • Mahmoodi, P. (۲۰۱۲). Mapping and Monitoring of Iran Freezing air. ...
 • Mahmoudi, P.; Alijani, B.; Salighe, M. and Rigi Chahi, M. ...
 • Mirhaji, T.; Sanadgol, A.A.; Ghasemi, M.H. and Nouri, S. (۲۰۱۰). ...
 • Namdari, A. and Omidi, S. (۲۰۱۱). Forecasting of Late Spring ...
 • Nasr Esfahani, M.; Yazdanpanah, H. and Nasr Esfahani, M.A. (۲۰۱۹). ...
 • Olatinwo, R.; Prabha, T.; Paz, J. and Hoogenboom, G. (۲۰۱۱). ...
 • Pearce, R.S. (۲۰۰۱). Plant freezing and damage, Ann.Bot., ۸۷: ۴۱۷-۴۲۴ ...
 • Prabha, T. and Hoogenboom, G. (۲۰۰۸). Evaluation of the Weather ...
 • Garcia Cueto, R; Tejeda Martinez ,A; Jauregui Ostos, E; (۲۰۰۹). ...
 • Rasoolzadegan, Y. (۱۹۹۱). Temperate-Zone pomology (Traslation). Ardekan Publications (Shafag Nashr) ...
 • Rattigan, K. and Hill, S.j. (۱۹۹۶). Relationship Between temperature and ...
 • Romo, J.T. and Eddleman, L.E. (۱۹۹۵). Use of degree days ...
 • Sanchez-perez, R.; Ortega, E.; Duval, H.; Martinez-Gez, P. and Dicenta, ...
 • Togliatti, K.; Archontoulis, S.; Dietzel, R.; Puntel, L. and VanLoocke, ...
 • Valashedi, R. and Sabziparvar, A. (۲۰۱۶). Evaluation of winter chill ...
 • Vestal, C.K. (۱۹۷۱). First and last Occurrences of low temperatures ...
 • Vezvaee, A.; Vahdati, K. and Tajabadi, A. (۲۰۰۳). Evaluation Guide ...
 • Yazdanpanah, H. and Soleimanitabar, M. (۲۰۱۳). Evaluation Effect of Climate ...
 • Yazdanpanah, H.; Sepandar, N.; Ahmadian, M. and Fadaee, P. (۲۰۱۲). ...
 • Zadnia, H. (۱۹۹۸). Breeding of Hazelnut, Almond, Walnut, Urmia Agriculture-Jihad ...
 • Zhang, J. (۲۰۱۲). Phenology and climate change, Published by InTech, ...
 • Ziaee, A.R.; Kamgar-Haghighi, A.A.; Sepaskhah, A.R. and Ranjbar, S. (۲۰۰۶). ...
 • نمایش کامل مراجع