رابطه اراده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منطقه میمند با سطح کارایی خاصیت نوروپلاستیسیتی مغز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 953

This Paper With 7 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP07_103

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اراده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منطقه میمند با سطح کارایی خاصیت نوروپلاستیسیتی مغز انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آمرای پژوهش شامل ۴۰ نفر از معملمان زن مقطع متوسطه بخش میمند بود که به صورت تمام شمار در پژوهش شرکت کرده اند. در این پژوهش، جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه انعطاف پذیری عصبی دنیس و وندروال (۲۰۱۰) و پرسشنامه محقق ساخته اراده تغییر استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری مورد تائید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر ۰/۷ و ۰/۸۳ محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آمار توصیفی از فراوانی، درصد و میانگین استفاده و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد؛ بطور کلی بین اراده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منطقه میمند با سطح کارایی خاصیت نوروپلاستیسیتی مغز رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین نگرش عصبی، عاطفی و رفتاری اراده تغییر روش تدریس معلمان زن مقطع متوسطه منطقه میمند با سطح کارایی خاصیت نوروپلاستیسیتی مغز رابطه معناداری وجود دارد.

Authors

فاطمه امیرسالاری

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

فاطمه محمدی

استادیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز