پیش بینی عملکرد جنسی زنان براساس احساس تنهایی، تمایز یافتگی فردی و درماندگی روان شناختی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,097

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP07_106

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

Abstract:

عملکرد جنسی مناسب در زنان یکی از ارکان اساسی رابطه زناشویی بین زوجین به شمار می رود و دستیابی به رابطه جنسی سالم در گرو عملکرد جنسی مناسب زن و مرد با یکدیگر می باشد که خود از عوامل متعددی تاثیر می گیرد، احساس تنهایی، تمایز یافتگی فردی و درماندگی روان شناختی از جمله این عوامل می باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عملکرد جنسی با احساس تنهایی، تمایز یافتگی فردی و درماندگی روان شناختی در زنان انجام پذیرفت. به این منظور از تمام زنانی که برای استفاده از امکانات مشاوره ای و روان شناسی در حوزه مشاوره جنسی و سکسولوژی در پاییز و زمستان سال ۱۳۹۹ به پروفایل مشاوره ای رسا مراجعه کردند، ۱۳۰ نفر به عنوان نمونه به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های عملکرد جنسی زنان، احساس تنهایی، تمایز یافتگی فردی و درماندگی روان شناختی بودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد که عملکرد جنسی زنان با تمایز یافتگی فردی رابطه مثبت و معنی دار و با درماندگی روان شناختی و احساس تنهایی رابطه منفی و معنی داری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که به ترتیب اهمیت ترتیب تمایز یافتگی فردی، احساس تنهایی و درماندگی روان شناختی قادر به پیش بینی ۰/۵۹ درصد از تغییرات عملکرد جنسی در زنان بود؛ بنابراین با افزایش تمایز یافتگی فردی در کنار کاهش احساس تنهایی و درماندگی روان شناختی در زنان می تواند عملکرد جنسی آن ها را افزایش داد.

Authors

معصومه زارع

کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

پیام ورعی

دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز