مطالعه تجربی تاثیر ضریب نفوذپذیری محیط متخلخل روی انتقال حرارت و افت فشار با روش پاسخ سطح

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

87

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFD19_030

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1400

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش، تعیین روابط همبستگی داده های تجربی انتقال حرارت و افت فشار جریان سیال داخل لوله با ضریب نفوذپذیری محیط متخلخل با استفاده از روش پاسخ سطح است. در این پژوهش از گلوله های آهنی با قطرهای ۲/۹۳، ۴/۷۴، ۶/۹۷ میلی متری برای ایجاد محیط متخلخل در داخل لوله ی مسی با قطر داخلی ۲ سانتیمتر و طول ۱ متر استفاده شده است. مطالعه حاضر در حالت پایا و در رژیم جریان گذرا و مغشوش ۲۶۰۰روش پاسخ سطح مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نرخ انتقال حرارت و افت فشار جریان سیال داخل لوله با افزایش ضریب نفوذپذیری محیط متخلخل و عدد رینولدز افزایش می یابد، اما تاثیر ضریب نفوذپذیری نسبت به عدد رینولدز بیشتر است. همچنین نتایج بهینه سازی داده های تجربی بهم نظور افزایش انتقال حرارت و کاهش افت فشار جریان سیال نشان می دهد که محیط متخلخل با ضریب نفوذپذیری ۳/۵۶×۱۰(-۸) m(۲) بهترین عملکرد حرارتی را دارا است.

Authors

علینوری بروجردی
علی نوری بروجردی

استاد دانشکده مهندسی مکانیک، قطب تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شریف

میلادسلیمی
میلاد سلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، قطب تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شریف