طراحی مدل سنجش هویت مدرن و اعتباریابی در جامعه ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 380

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSIMU-4-9_010

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1400

Abstract:

وضعیت و ابعاد تاثیر مدرنیته بر جامعه ایران یکی از مسائل محوری رشته جامعه شناسی از بدو شکل­گیری این رشته در ایران بوده است. این مقاله حاصل تلاشی است در راستای توصیف مفهوم مدرن-شدن و شیوه سنجش متناسب با آن در جامعه ایران. بر اساس نظریه هویت اجتماعی به طرح متغیر هویت مدرن، با بررسی مفاهیم بدیل به تعریف و مرزبندی این متغیر، با بررسی یافته­های موجود به گسترش ابعاد و گذار از تعریف به مدل مفهومی و با گردآوری داده­های تجربی به اعتباریابی و اصلاح مدل پرداخته شده و به تناسب هر بخش، از مطالعات اکتشافی، پیمایش و مدل­سازی ساختاری استفاده شده است. یافته تحقیق عبارتست از مدل هفت مولفه­ای سنجش وضعیت هویت مدرن. این مدل در سطح جامعه ایران و با حجم نمونه ۱۲۹۱ بر اساس روش چند مرحله­ای بین استان­ها و تصادفی درون استان­ها اعتباریابی شده و با استفاده از شاخص­های برازش مطلق و مقتصد، اصلاح و نهایی شده است.

Authors

حمیدرضا محمدزاده

جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

ابراهیم حاجیانی

عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهش های فرهنگی مرکز تحقیقات استراتژیک