پترولوژی، ترموبارومتری و سن سنجی U-Pb سنگ های متاپلیتی مجموعه دگرگونی دلبر، منطقه بیارجمند (جنوب شرق شاهرود)

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 129

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPU-6-21_005

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400

Abstract:

مجموعه دگرگونی دلبر (بیارجمند) در ۱۳۰ کیلومتری جنوب شرق شاهرود در حاشیه شمالی ایران مرکزی قرار دارد. این مجموعه از سنگ های متاپلیتی، متاماسه سنگی، متاکربناتی و متابازیتی تشکیل شده است. شواهد صحرایی نشان می دهد پروتولیت این مجموعه، تناوب شیل و ماسه سنگ همراه با لایه های کربناته در بخش های بالایی بوده که توسط تعدادی دایک دیابازی به سن اواخر نئوپروتروزوئیک-اوایل کامبرین قطع شده اند. این توالی رسوبی و دایک های دیابازی تزریق شده در آنها، متحمل دگرگونی ناحیه ای دما-فشار متوسط (نوع بارووین) شده اند. محدوده های دمایی به دست آمده از کالیبراسیون های مختلف زوج گارنت-بیوتیت و فشارهای برآورد شده با روش GBPQ برای این سنگ ها بیانگر آن است که میکاشیست ها و گنیس های گارنت دار به ترتیب در شرایط دمایی ۴۶۸ تا ۴۹۸ و ۶۴۰ تا ۷۰۶ درجه سانتیگراد و فشارهای ۴/۶ تا ۲/۷ و ۴/۸ تا ۲/۱۳ کیلوبار (رخساره های شیست سبز و آمفیبولیت فوقانی) دگرگون شده اند. افزایش دما و فشار مبین رخداد دگرگونی ناحیه ای پیشرونده است که تا رسیدن به دمای ذوب و شروع آناتکسی پیش رفته است. مذاب های فلسیک حاصل، ساختارهای میگماتیتی متنوعی را در سنگ های متاپلیتی و متاسمیتی ایجاد کرده و به صورت گرانیت ها و لوکوگرانیت های آناتکسی تجلی یافته اند. نتایج سن سنجی با روش U-Pb بر روی گنیس ها و گرانیت های این مجموعه، سن های ۷/۴± ۵۴۱ تا ۹/۹ ± ۵۴۷ میلیون سال (معادل با اواخر نئوپروتروزوئیک-اوایل کامبرین) را نشان می دهد. با مقایسه داده های سنی به دست آمده با محدوده سنی مجموعه های دگرگونی و گرانیتوئیدهای مشابه در سایر نقاط ایران، می توان رخداد دگرگونی ناحیه ای در مجموعه دلبر را به کوهزایی پان آفریکن نسبت داد.

Keywords:

Authors

هادی عمرانی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

محمود صادقیان

گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

محمد محجل

بخش زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مریم بلاغی اینالو

گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

محمود صادقیان

دانشگاه صنعتی شاهرود - دانشکده علوم زمین

حبیب اله قاسمی

شاهرود- بلوار دانشگاه- دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده علوم زمین