بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت در دانشجویان دختر

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 286
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CIUN-4-12_006

تاریخ نمایه سازی: 28 دی 1400

Abstract:

هدف:احساس غربت می تواند زمینه ساز احتمال بروز اضطراب، افسردگی، مصرف مواد و الکل و حتی خودکشی باشد. و هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت در دانشجویان دختر بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه دختران کارشناسی ورودی سال ۹۱ به دانشگاه علامه طباطبایی بود که از طریق نمونه گیری خوشه­ای دو دانشکده به تصادف انتخاب و از طریق اطلاعیه و انجام غربالگری ۲۰ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل ۱۰ نفره گمارده شدند. گروه­های آزمایش به مدت ۸ جلسه ۵/۱ ساعته به صورت یک­بار در هفته تحت آموزش قرار گرفتند. در این تحقیق از پرسشنامه احساس غربت استفاده شد. یافته­ها: نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت تاثیر معنی داری داشته است(p<۰/۰۵). نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت که آموزش خودمتمایزسازی موجب کاهش احساس غربت می شود؛ بنابراین می­توان روش بکار گرفته شده در پژوهش حاضر را روش مناسبی جهت مداخلات روانی- تربیتی و مشاوره­ای در دانشجویان دختر قلمداد نمود.