طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 187

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSY-19-47_007

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1400

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی بهره­وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری را گروه متخصصان،کارشناسان، مدرسان و مدیران حوزه پژوهش تشکیل می دادند. (۲۰۰=N) نمونه آماری برابر جامعه آماری و به روش کل شمار بود. (۲۰۰=n) برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­ای محقق ساخته استفاده گردید. برای ساخت پرسشنامه، ابتدا از طریق مصاحبه از روش هدفمند و روش نمونه گیری گلوله برفی بهره گیری شد. در نهایت پرسشنامه­ای با ۷۱ سوال ۵ گزینه ای بر اساس مقیاس ۵ درجه­ای لیکرت با ۹ عامل تدوین شد. ضریب پایایی متغیرهای تحقیق با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر های عوامل آموزشی ۸۶/۰، عوامل محیطی ۹۴/۰، عوامل مدیریتی ۹۵/۰، عوامل اقتصادی ۸۲/۰، منابع انسانی ۸۷/۰، عوامل عملکردی ۸۹/۰، عوامل فرهنگ سازمانی ۹۱/۰، عوامل روانی ۹۰/۰ و عوامل ساختار سازمانی ۹۳/۰ به دست آمد. جهت بررسی اولیه روایی و پایایی سوالات پرسشنامه، از ماتریس آنتی ایمیچ (Anti-Image) در تحلیل سوالات پرسشنامه و برای تقلیل سوالات از تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید. به منظور اطمینان از کافی بودن نمونه، معیار کیسر- می یر و اکلین  (KMO) به کار گرفته شد. برای بررسی برازش الگوی بهره­وری از نرم افزارهایSPSS  و PLS استفاده شد. براساس الگوی برازش داده شده، همه متغیرهای عوامل مدیریتی، محیطی، انسانی، فرهنگ سازمانی، آموزشی، اقتصادی، عملکردی، ساختار سازمانی و روانی به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را بر بهره­وری نشان دادند.

Keywords:

واژگان کلیدی: الگو , بهره وری , فدراسیون والیبال و ایران

Authors

علی پورعروجی

دکترای مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

عباس خدایاری

دانشیار،مدیریت ورزشی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسنده مسئول)E-mail: Khodayariabas@yahoo.com

علی زارعی

دانشیار، مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

رسول نوروزی سید حسینی

استادیار،مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • منابعآقایی، نجف. (۱۳۹۲). «بررسی مقایسه ای تاثیر عوامل دموگرافی ،اقتصادی ...
 • جانعلی­نژاد، محمد. (۱۳۸۰). «بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی ...
 • راستگو، سمانه. (۱۳۹۳). «طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر بهره ...
 • سیدجوادی، سید رضا و عطاردی، محمدرضا. (۱۳۸۴). «عوامل موثر بر ...
 • شجاعی، سعید؛ جمالی، غلامرضا و منطقی، نیکزاد. (۱۳۹۵). «شناسایی عوامل ...
 • شوقی، بهزاد و نظری، ستار. (۱۳۹۱). ساختار سازمانی و فرهنگ ...
 • طاهری، شهنام. (۱۳۸۳). بهره­وری و تجزیه و تحلیل آن در ...
 • علیرضایی، محمدرضا و افشاریان، محسن. (۱۳۸۵). «محاسبه رشد بهره­وری کل ...
 • ارایه الگوی پیشبینی عوامل فردی و آموزشی ( سازمانی) موثر بر بهره وری [مقاله ژورنالی]
 • فراهانی، ابوالفضل؛ کاشف ، میرمحمد؛ غلام زاده ؛ یامچی، ایوب ...
 • کیانی، ندا و رادفر، رضا. (۱۳۹۴). «شناسایی و رتبه بندی ...
 • محمدی، زرگر؛ هنری، حبیب و کشکر، سارا. (۱۳۹۳). «بررسی رابطه ...
 • ونائیان، کبری؛ محمدی، مهدی؛ عظیمی و خبازان، فرنوش. (۱۳۹۵). «بررسی ...
 • Abili, K. H., Jahed, H. (۲۰۰۹). “Determining related organizational factors ...
 • Bernolak, A. (۱۹۹۶). “Effective use of water (EUW) and not ...
 • Besong, J. B. (۲۰۱۴). “Principals’ administrative effectiveness and staff productivity ...
 • Cho, Y. J., Lewis, G. B. (۲۰۱۲). “Turnover intention and ...
 • Dorah Ataphia, B. (۲۰۱۱). “The impact of environment on productivity ...
 • Edvardsson, I. R., Durst, S. (۲۰۱۳). “Does knowledge management deliver ...
 • Essid H., Ouellette P., Vigeant S., (۲۰۱۴). “Productivity, efficiency, and ...
 • Haelermans, C., Blank, J. (۲۰۱۲). “Is a schools’ performance related ...
 • Halkos, G., Bousinakis, D. (۲۰۱۰). “The effect of stress and ...
 • Hersey, P., Goldsmith, M. (۱۹۸۰). “A situational approach to performance ...
 • Iverson, R.D., Zatzick, C.D. (۲۰۱۱). “The effects of downsizing on ...
 • Jain, P. (۲۰۰۰). “Perceptions on empowerment and productivity in academic ...
 • Kumar, S., Duhan, M., Haleen, A. (۲۰۱۷). “Evaluation of factors ...
 • Lajili, K., Zeghal, D. (۲۰۰۶). “Market performance impacts of human ...
 • Njar, K. (۲۰۱۵). “Factors perceived to influence employees’ performance; a ...
 • Pinigina, G., Kondrina, I., Smagina, S., Tatsienko, V., Meshkov, A. ...
 • Sink, D. (۲۰۰۰). “The role of measurement in achieving world ...
 • Tangen, S. (۲۰۰۴). “Performance measurement, from philosophy to practice”. International ...
 • Tavari, M., Sokhakeian, M., Mirnejad, S. A. (۲۰۰۸). “Identification & ...
 • Weiss, W, H. (۲۰۰۶). “Oraganizing for quality, productivity and job ...
 • نمایش کامل مراجع