آقای دکتر Rasool Norouzi Seyed Hossini

Dr. Rasool Norouzi Seyed Hossini

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368121)

7
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers