بررسی اثر منطقه جغرافیایی بر روی صفات فیزیکوشیمیایی میوه کامکوات (Fortunella Margarita)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 189

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECONF11_076

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400

Abstract:

اسید کل آبمیوه با استفاده از روش تیتراسیون با سود۰/۱ نرمال و میزان مود جامد محلول با استفاده از رفرکتومتر اندازه گیری شدبرای ارزیابیpHآبمیوه، از یکpHمتر دیجیتال استفاده شد. نتایج نشان داد که میوه های برداشت شده از منطقه ساری در مقایسه با میوه های برداشت شده از منطقه رامسر و تهران ، دارای کمترین اسید کل و بیشترین میزان مود جامد محلول بودند . به عنوان یک نتیجه کلی از تحقیقات مان، ما می توانیم بیان کنیم که منطقه جغرافیایی می تواند بر روی صفات فیزیکوشیمیایی میوه تاثیر بگذارد

Authors

بهزاد بابازاده درجزی

استادیار، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

بهروز گلعین

استادیار پژوهشی ، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر،ایران