خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 281
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 366
رتبه علمی در کل کشور: 521
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 43
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

Supplementary Pollination Effect on the Postharvest Quality of Hayward Kiwifruit during Cold Storage نوشته Malek Ghasemi و Mohammad Ali Shiriمقایسه ترکیبات اسانس پوست میوه نارنگی پیج با والدینش نوشته بهروز گلعینمقایسه اسانس برگ و گل وپوست میوه نارنج نوشته بهروز گلعینتعیین ویژگی های فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی عصاره ی میوه ی دو رقم لیموترش کوک اورکا و خوشه ای (C. limon cvs. Cook Eureka & Khoushehi) طی رسیدن و عمرقفسه ای نوشته Javad Fatahi Moghadam و Seyedeh Elham Seyedghasemiارزیابی شاخص های کیفی و ترکیبات زیست فعال روغن برخی از ارقام و ژنوتیپ های امیدبخش زیتون در منطقه طارم استان زنجان نوشته Javad Fatahi Moghadamمقایسه اسانس برگ و گل و پوست میوه نارنگی پیج نوشته بهروز گلعینبررسی صفات مورفولوژیکی برگ و میوه در برخی از کولتیوار های انجیر (.Ficus carica L) در منطقه ورامین نوشته بهروز گلعینDetermination of the Dominant Variants of Hop Stunt Viroid in Two Different Cachexia Isolates from North and South of Iran نوشته S. M. Bani Hashemianاثر اگزالیک اسید بر ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی میوه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl.) طی مدت انبارداری نوشته Abuzar Hashempourمعرفی نارنگی دیررس یاشار نوشته بهروز گلعینتاثیر برخی از گیاهان پوششی بر تغییرات گونه ای علف های هرز در باغ های مرکبات شمال ایران نوشته سمانه راهبنوشین، رقم جدید نارنگی برای مناطق مرکبات خیز شمال ایران نوشته بهروز گلعینبررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر کیفیت میوه کیوی رقم ’هایوارد‘ طی نگهداری در سردخانه نوشته معصومه کیااشکوریان و بیژن مرادی و جواد فتاحی مقدم و مازیار فقیه نصیریتاثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی نوشته بیژن مرادی و طاهره رئیسیاثر مکش آب خاک و پتاسیم بر عملکرد و شاخص های بیوشیمیائی پرتقال تامسون ناول (Citrus sinensis L. Osbeck.) نوشته طاهره رئیسی و بیژن مرادی و بهروز گلعینبررسی اثر منطقه جغرافیایی بر روی صفات فیزیکوشیمیایی و ترکیبات اسانس پوست میوه نارنج (.Citrus aurantium L) نارنج نوشته بهروز گلعینبررسی اثر فصول مختلف سال بر روی ترکیبات اسانس برگ نارنگی پیج (Citrus reticulata) نوشته بهروز گلعینمقایسه ترکیبات اسانسپوست میوه در بالنگ وپوملو نوشته بهروز گلعینمقایسه ترکیبات اسانس پوست میوه نارنگی لی با والدینش نوشته بهروز گلعینImportant predaceous insects of citrus aphids (Hemiptera: Aphididae) in the north of Iran نوشته S. Aghajanzadeh و E. Gholamian

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

گزارش دهمین اجلاس مرکبات بین دول آلبوفیرا - پرتغال مهرماه ‮‭1372‬ (1372)گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ارقام پرتقال و نارنگی روی پایه سیتروملو (1377)گزارش پژوهشی طرحهای تحقیقاتی یکساله ‮‭1375‬ موسسه تحقیقات مرکبات کشور ()گزارش نهایی طرح بررسی و جمع آوری استرینهای مختلف واشنگتن ناول و ارقام محلی در شمال ایران (1379)گزارش شرکت در نهمین کنگره بین الملی مرکبات ‮‭7-11‬ آذرماه ‮‭1379‬ (‮‭3-7‬دسامبر ‮‭2000‬) اورلاندو - فلوریدا (1379)بررسی اثرات کمی و کیفی پایه های مورکات و اورلاندو تانجلو روی ارقام پرتقال معرفی شده در شمال ایران (1382)بررسی و تعیین اثرات ارتفاع محل پیوند و نوع پایه در میزان سرمازدگی احتمالی پرتقال تامسون ناول (1382)بررسی و تعیین مناسبترین روش اصلاح باغات قدیمی مرکبات (1382)بررسی اثرات فواصل کاشت در محصول رقم نارنگی انشو روی پایه پونسیروس (1382)بررسی و انتخاب مناسبترین فاصله کاشت پرتقال رقم تامسون ناول بر روی پایه فلایینگ دراگون (1382)بررسی اثرات کمی و کیفی پایه های مورکات و اورلاندو تانجلو روی ارقام نارنگی معرفی شده در شمال ایران (1382)دورگ گیری مرکبات (1383)بررسی اثرات منابع کود ازته بر عملکرد کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه سیتروملو (1383)شناسایی و ارزیابی مشخصات درختان مرکبات دارای تنوع ژنتیکی بارز در باغات شمال و جنوب ایران (1383)بررسی و انتخاب مناسبترین ارقام مرکبات جهت استخراج هسپریدین (1383)بررسی تاثیر فواصل مختلف کاشت برخصوصیات کمی و کیفی چهار رقم نارنگی روی پایه فلاینگ دراگون در منطقه غرب مازندران (رامسر)وغرب گیلان(آستارا)- فازاول (1383)بررسی و ارزیابی اثرات سه پایه مختلف مرکبات روی صفات کمی و کیفی 9 استرین انتخابی از توده پرتقال واشنگتن ناول (1383)بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی پایه های پونسیروس، سیترنج، و سیتروملو روی رقم تامسون ناول (1383)بررسی و شناسایی پراکندگی بیماری بلاست مرکبات در غرب مازندران و شرق گیلان (1383)بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام پرتقال و نارنگی روی پایه های جدید مرکبات در شمال ایران (1384)بررسی اثرات مقادیر مختلف عناصر اصلی ‭(N.P.K) ‬بر عملکرد کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول (1384)بررسی تولید پایه سیتروملو ‭(Citrus Paradisi x Poncirus trifoliata) ‬از طریق ریزازدیادی (1385)بررسی ریزازدیادی کیوی رقم هایوارد از ریز نمونه های مختلف (ساقه، گره و برگ) (1385)احیا باغ کلکسیون مرکبات شمال ایران (1385)تاثیر بر در خصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناول روی پایه نارنج (1385)نقش خاک پوش در مدیریت تنش خشکی باغ های زیتون (1396)کشت و پرورش فی جوآ (1396)بررسی میکروارگانیسم های سطحی میوه مرکبات به عنوان عوامل کنترل کننده بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات (1386)ارزیابی میکروارگانیسم های جدا شده ازسطح میوه مرکبات جهت کنترل بیولوژیکی علیه عوامل کپک سبزوآبی میوه مرکبات (1386)شناسایی، بررسی بیولوژی و تغییرات جمعیت گونه غالب مگس سفید در باغ های مرکبات شمال ایران (1386)