اثربخشی گروه درمانی خودمدیریتی به روش شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب مرتبط با بیماری و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به HIV/AIDS

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

79

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SRCSRMED07_185

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1401

Abstract:

مقدمه:ویروس HIV از شایعترین بیماریهای عفونی در دنیای امروز است. این بیماری باعث ایجاد اختلالات روانی متعددی در بیماران می گردد که درمیان آنها اضطراب و افسردگی از شیوع بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی گروه درمانی خودمدیریتی به روش شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب مرتبط با بیماری و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به HIV/AIDS انجام شد. مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران زن مبتلا به HIV/AIDS ساکن استان خوزستان درسال۱۳۹۸ بود و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه ۱۳۰نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس، به طور تصادفی به دو گروه۶۵ نفری (گروه های آزمایش و کنترل) تقسیم شدند.ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نشانگان اضطراب مرتبط با درد (PASS- ۲۰)، و کیفیت زندگی (WHOQL -۲۶) بود. داده ها ی پژوهش نیز با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس با کمک نرم افزار آماری SPSS ورژن۲۱ تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی گروه درمانی خودمدیریتی به روش شناختی- رفتاری تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل در کاهش اضطراب مرتبط بادرد وجود دارد.(P>۰/۰۵ ) همچنین، در نمرات کیفیت زندگی تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده گردید (P>۰/۰۵).نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد که خودمدیریتی و درمان مدیریت استرس موجب کاهش اضطراب درد و نیزبهبود کیفیت زندگی در افراد تحت درمان شده است. استفاده از این روش درمانی برای مبتلایان به HIV/AIDS در جامعه بیماران ایرانی پیشنهاد می شود.

Authors

نرگسکشتکار
نرگس کشتکار

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز ،ایران

محسنمحمدی
محسن محمدی

دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،کرمانشاه،ایران