تحلیل و واکاوی مدل های توانمندسازی روانشناختی کارکنان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 147

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS04_0787

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1401

Abstract:

با این که افراد توانایی بروز خلاقیت، ابتکار و انجام فعالیت بیشتری دارند، اما در محیط سازمانی از این قابلیت ها به طور مطلوب بهره برداری نمی شود.در مدیریت تحول، توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی، به عنوان راهبردی اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی شده است. بر این اساس مقاله حاضر با هدف تحلیل و واکاوی مدل های توانمندسازی روانشناختی کارکنان انجام گرفت. این مقاله از نوع نظری است. در راستای تحقق هدف مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای به مفهوم توانمندی ومدل های توانمندسازی بر اساس رویکردها پرداخته شد. در ادامه مدلهای توانمندسازی، آولیو (۲۰۰۴)، نوکلینن و روهوتی (۲۰۰۳)، مک لاگان و نل (۱۹۹۷)، موسسه گائو (۲۰۰۱)، ملهم (۲۰۰۴)، ویلیجز (۲۰۱۵)، مالاک و کارزتو (۱۹۹۶)، وگت و مارل (۱۹۹۰)، توماس و ولتهاوس(۱۹۹۰)، گلن لاوراک (۲۰۰۳)، اسپریتزر(۱۹۹۵)، مدل توانمندسازی منابع انسانی ایران و ... مورد بررسی قرار گرفت.پس از تحلیل و واکاوی مدل ها مدل اثربخش توانمندسازی روانشناختی کارکنان استخراج شد که این مدل مشتمل بر مولفه های فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، نظام پایش سازمانی، نظام پاداش سازمانی و نظام های مدیریتی سازمان بود. با تحلیل های انجام گرفته و مطالعه و مقایسه مدل های مدون در این خصوص، برای هر مولفه ابعادی در نظر گرفته شد.

Authors

احد شهبازیان

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر و واحد کلیبر

پرویز تقوی کلیبر

عضو هیات علمی گروه معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر،ایران -