آقای دکتر Ahad Shahbazian

Dr. Ahad Shahbazian

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (511580)

13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers