بررسی مقایسه ای ضریب اصلاح RT در قابهای بتنی با و بدون میراگر ویسکوز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF15_015

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1401

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای ضریب اصلاح RT در قابهای بتنی با و بدون میراگر ویسکوز بوده است. برای نیل به این هدف یک قاب ۱۱ طبقه بدون میراگر و با میراگرهای ویسکوز تهیه گردید و با استفاده از تحلیل پوش آور مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که بیشترین مقدار ضریب اصلاحی RT مربوط به حالت میراگر %۱۰ بوده و مقدار آن ۰,۷۰ می باشد. همچنین مقدار RT برای حالتهای بدون میراگر و میراگر %۱۰ به ترتیب برابر ۰,۶۵ و ۰,۷۰ می باشد. در واقع با افزایش میرایی مقدار RT افزایش مییابد. مقدار RT به طور میانگین برای قابهای ۱۱ طبقه برابر ۰,۶۷۵ می باشد.

Keywords:

Authors

سیدعلی اکبر سید یکان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی زلزله، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر

سعید جواهرزاده

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر