پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ایمنی هیجانی و تاب آوری در معلمین متاهل شهرستان لامرد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 148

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESCONF06_033

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف " پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ایمنی هیجانی و تاب آوری در معلمین متاهل شهرستان لامرد " به مرحله اجرا درآمده ا ست . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همب ستگی بود . به منظور دسترسی به هدف فوق از یبن کلیه معلمین متاهل شهرستان لامرد در سال ۱۳۹۸ ، تعداد ۶۰ نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای پاسخدهی به پرسشنامه های پژوهش انتخاب شدند . ابزار مورد پژوهش عبارتند بودند از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (۱۹۸۹) ، پرسشنامه ایمنی هیجانی فورمن و دیویس (۲۰۰۵) و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و در سطح استنباطی، رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج نشان داد ایمنی هیجانی قادر به پیش بینی رضایت زناشویی می باشد . همچنین تاب آوری و همه ابعاد آن نیز قادر به پیش بینی رضایت زناشویی می باشند .

Authors

ژاله رفاهی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مرودشت

اسماعیل بی ننده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت