تاثیر بازاریابی اخلاقی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با تاکید بر نقش میانجی هویت برند و ارزش ویژه مارک تجاری (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 264

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JBME-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف تحقیق حاضر، تحلیل تاثیر بازاریابی اخلاقی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با تاکید بر نقش میانجی هویت برند و ارزش ویژه مارک تجاری است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۷۵ نفر تعیین و نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های بازاریابی اخلاقی صفری و همکاران (۱۳۹۶)، ارزش ویژه برند آکر (۱۹۹۶)، هویت برند مائل و آشفورت (۱۹۹۲) و قصد خرید مجدد هونگ وهمکاران (۲۰۱۱) استفاده گردید که روایی آنها توسط صاحبنظران دانشگاهی و پایایی آنها نیز از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری Spss استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بازاریابی اخلاقی بر هویت برند، قصد خرید مجدد مشتریان و ارزش ویژه مارک تجاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. هویت برند بر قصد خرید مجدد مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد. ارزش ویژه مارک تجاری بر قصد خرید مجدد مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد. نهایتا بازاریابی اخلاقی بر قصد خرید مجدد مصرف کننده با تاکید بر نقش میانجی هویت برند و ارزش ویژه مارک تجاری تاثیر معناداری دارد.

Keywords:

بازاریابی اخلاقی , قصد خرید مجدد مصرف کننده , هویت برند , ارزش ویژه مارک تجاری

Authors

محیا رضاییان

کارشناس ارشد ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن،ایران

محمد هادی عسگری

استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ،ایران .

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aaker, D. A. (۱۹۹۱). Managing brand equity: Capitalizing on the ...
 • Ahmadian, K. (۲۰۱۷). Investigating the effect of word of mouth ...
 • Aghaee, R. (۲۰۱۸). The Impacts of Business Intelligence, Customer and ...
 • http://ethicsjournal.ir/article-۸۸۳-۱-fa.html. (In Persian)Brilliant, M. A., & Achyar, A. (۲۰۱۸). The ...
 • Chen, S. C., & Quester, P. G. (۲۰۱۵). The relative ...
 • Demirgüneş, B. K. (۲۰۱۵). Ethical behavior of salesperson: the impact ...
 • Ebrahim, R. S. (۲۰۲۰). The role of trust in understanding ...
 • Essamri, A., McKechnie, S., & Winklhofer, H. (۲۰۱۹). Co-creating corporate ...
 • Feyz nia, F. (۲۰۱۷). Investigating the effect of brand equity ...
 • Izadian, A. (۲۰۱۹). The relationship between brand personality and brand ...
 • Khodavardikhani, H. (۲۰۱۸). The effect of brand identity and brand ...
 • Khani, E, (۲۰۱۸), The effect of marketing ethics on the ...
 • Mael, F. & Ashforth, B. (۱۹۹۲). Alumni and their alma ...
 • Muhonen, T., Hirvonen, S. and Laukkanen, T. (۲۰۱۷), "SME brand ...
 • Memarian, N, (۲۰۱۶), The role of brand identity management on ...
 • Purwanto, R. M., Mukharrom, T., Zhilyakov, D. I., Pamuji, E., ...
 • Qasemi, R. (۲۰۱۶) The relationship between ethical marketing and customer ...
 • Seo, E. J., & Park, J. W. (۲۰۱۸). A study ...
 • Shi, S., Mu, R., Lin, L., Chen, Y., Kou, G., ...
 • Vaziri, A. (۲۰۱۶). The relationship between brand trust and brand ...
 • Yang, Z., Van Ngo, Q., Chen, Y., Nguyen, C. X. ...
 • Zollo, L., Filieri, R., Rialti, R., & Yoon, S. (۲۰۲۰). ...
 • نمایش کامل مراجع