ارزیابی خطر سیستم تامین آب بر اساس برنامه ایمنی آب سازمان بهداشت جهانی: مطالعه موردی تالش، ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 447

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IWWA03_179

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

برنامه ایمنی آب روشی جدید جهت اطمینان از ایمنی آب شرب با رویکرد پیشگیری سیستماتیک و ارزیابی ریسک میباشد . هدف از ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات در منبع تولید تا نقطه مصرف، برنامه ریزی جهت کاهش یا حذف آن خطرات جهت تامین آب سالم میباشد. این مطالعه بر روی سیستم آبرسانی شهر تالش در سال ۱۳۹۸-۹۹ انجام گرفت. برای شناسایی و ارزیابی ریسک ده نفر از کارشناسان امور آب و فاضلاب انتخاب شدند و ریسک ها و خطرات مهم را شناسایی کرده و بر اساس ماتریس ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی نمره دهی و اولویت بندی نموده اند. براساس آنالیز انجام شده ۴۷ خطر در منابع تامین، خطوط انتقال، شبکه توزیع و نقطه مصرف شناسایی شد . کارشناسان برای حذف یا کاهش آنها اقدامات اصلاحی را پیشنهاد داده اند که در بسیاری از موارد باعث حذف خطر و در برخی سبب کاهش خطر گردیده است. ارزیابی ریسک در سیستم آبرسانی نشان داد در این سیستم خطرات بسیار جدی وجود دارد، که در صورت عدم ارائه اقدامات اصلاحی مناسب میتواند سلامت شهروندان را تهدید نماید. از مهمترین خطرات میتوان به وجود چاه جذبی در نزدیکی منبع تامین، وجود کلر نامطلوب و لوله های نامرغوب در شبکه توزیع و خرابی شیر یکطرفه در نقطه مصرف اشاره نمود. با توجه به میزان کاربرد کلی فازهای مختلف WSP و همچنین توجه سازمان تامین آب به برخی پارامترها مانند شناسایی و ارزیابی ریسک در هر سه قسمت اصلی سیستم آبرسانی، در حال حاضر از سطح ایمنی متوسطی برخوردار است.

Authors

امین کیشی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

رحیم عالی

استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران