بررسی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش منوجان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 198

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_079

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

یکی از عوامل موثر بر عملکرد کارکنان، تعهد سازمانی آنان است. نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش های سازمانی، حاضراست حتی فراتر از وظایف مقرر در شرح وظایف، فعالیت نماید و عامل مهمی در اثربخشی سازمانی باشد. از طرفی، یک سازمان یک سیستم اجتماعی زندگی است و ثبات آن به ارتباط قوی بین عناصر و اجزای آن بستگی دارد. عدم تحقق عدالت می تواند در جدایی و دوری از این عناصر و در نهایت به از بین بردن اعتماد بین این عناصر منجر شود. با توجه به اهمیت روز افزون مسئله تعهد سازمانی و عدالت سازمانی برای سازمان ها، این پژوهش با هدف بررسی ادراک کارکنان از عدالت سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی انجام شد که جزء پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش را ۱۰۰۰ نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش در شهرستان منوجان تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۲۷۸ نفر از آنان به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی (منظری و رجبی، ۱۳۹۲) و تعهد سازمانی (آلن و مایر، ۱۹۹۷) بوده است. به منظور تحلیل یافته های به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ۱) بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی با تعهد سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ۲) بین عدالت توزیعی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ۳) بین عدالت رویه ای با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ۴) بین عدالت تعاملی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Authors

یحیی رهپیش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج، کرمان، ایران

مهدیه ابوالقاسمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج، کرمان، ایران