بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و کیفیت خدمات دربین کارکنان بانک تجارت خراسان شمالی با نقش تعدیل گری رضایت شغلی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 185

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_085

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این تحقیق تلاش شده است تا بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و کیفیت خدمات دربین کارکنان بانک تجارت خراسان شمالی با نقش تعدیل گری رضایت شغلی بررسی گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، همبستگی و پیمایشی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان بانک تجارت استان به تعداد ۱۹۵ نفر می باشد حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۲۵ نفر و به روش تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق پرسشنامه های استاندارد؛ در مورد متغیر کیفیت خدمات از پرسشنامه استاندارد سرمد و همکاران (۱۳۹۰) تعهد سازمانی از پرسشنامه استاندارد آلن و میر(۱۹۹۱) و رضایت شغلی پرسشنامه استاندارد هرزبرگ (۱۹۹۶) می باشد و ضرایب آلفای کرنباخ به ترتیب ۶۷۴/۰ و ۹۰۵/۰ و ۷۵۳/۰ بدست آمد. جهت تحلل امار از روش معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS۲۱ و AMOS استفاده شد نتایج ضریب مسیر مربوط به کیفیت خدمات <--- تعهد سازمانی مثبت و ۱۷/۰ می باشد اما مسیر(کیفیت خدمات <--- رضایت شغلی<--- تعهد سازمانی) با ضرایب مسیر ۵۲/۰ و ۴۶/۰ ضرایب بهتری بوده و رضایت شغلی نقش تعدیل گری داشته و باعث بهبود ضرایب مسیر شده است و کلیه روابط نیز مثبت و مستقیم می باشد. لذا فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار گرفته است. یعنی با افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی نیز افزایش می یابد.

Authors

جعفر وفائی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بینالملل موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

حسینعلی بهرامزاده

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

فرزانه بهرامزاده

کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان