یک مدل رفتاری برای خاکهای ماسه ای

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 126

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-27-1_004

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این مقاله یک مدل رفتاری کشسانی خمیری برای پیش بینی رفتار خاکهای ماسه ای زیر اثر بارگذاریهای یک طرفه۱ و سیکلی ارائه شده است. این مدل توسعه ای ازیک مدل موجود(CJS۳) است. مدلCJS۳ دارای یک مکانیزم کشسانی و دو مکانیزم خمیری همسان و انحرافی است. قانون جریان در مکانیزم خمیری انحرافی غیر متحد در نظر گرفته شده وحرکت سطح تسلیم با یک قانون سخت شوندگی سینماتیک انجام می گیرد. علاوه بر سطوح تسلیم، مشخصه (جدا کننده حالات اتساع و انقباض) و گسیختگی، در این تحقیق سطوح حالت بحرانی و تاریخچه (جدا کننده رژیمهای بکر وسیکلی) نیز تعریف شده اند ومدول سخت شوندگی و قانون اتساع در بارگذاریهای یک طرفه و سیکلی بر اساس نتایج و مشاهدات تجربی به طور موثری اصلاح شده اند. مدول سخت شوندگی در رژیم سیکلی تابعی از تغییر شکلهای خمیری انحرافی و حجمی تغییر می کند و با توجه به تعریف سطح تاریخچه و برگشت تنش مدل را قادر به بیان رفتار سیکلی خاکها کرده است.کلیه پارامترهای مدل دارای مفهوم فیزیکی مشخص و قابل بیان بر حسب پارامترهای فیزیکی و مکانیکی مشهور و مشخصات منحنیهای آزمایش سه محوری هستند. برای اعتبار بخشی مدل نتایج آزمایشهای موجود روی ماسه هوستون تحت مسیرهای زهکشی و غیر زهکشی به کار گرفته شده است. نتایج حاصله نشان دهنده قابلیت خوب مدل در بیان رفتار خاکهای ماسه ای تحت اثر بارگذاریهای یک طرفه و ;#۱۰سیکلی است.;#۱۰