ارزیابی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز با استفاده از شاخص NSFWQI

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 312

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC12_088

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

شاخص کیفیت آب NSFWQI روشی است که برآورد کیفیت کلی توده آبی را بر اساس پارامترهای مهم شیمیایی ، فیزیکی و میکروبیولوژیکی امکان پذیر می کند. این مقاله سعی در بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز در دوره زمانی ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ با استفاده از شاخص NSFWQI دارد. پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی همچون دما، pH ، کدورت، کل جامدات TS ، اکسیژن محلول ( DO) ، تقاضای اکسیژن بیوشیمیایی ( BOD )، فسفات ۴PO، نیترات ۳NO و کلیفرم مدفوعی (FC) از ایستگاه اهواز برای تجزیه و تحلیل استفاده شدند. نتایج نشان داد که میزان میانگین شاخص NSFWQI برای سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۴/۶ و ۵۱/۲ بود که مبین روند کاهشی کیفیت آب در دوره مطالعاتی می باشد. بر اساس شاخص رودخانه در تمامی ماه های سال ۱۳۹۲ در رده متوسط قرار می گیرد. درحالی که در ماه های فروردین، اردییهشت، آبان و دی ۱۳۹۲ آب به رده "بد" نزول می کند. همچنین نتایج نشان داد به دلیل سیستم های بهداشتی نامناسب، تخلیه فاضلاب های تصفیه نشده و حضور کنترل نشده دام ها در حاشیه رودخانه میزان FC به طور قابل ملاحظه ای نسبت به استاندارد WHO افزایش دارد.

Authors

کامله آقاجانلو

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغه

احسان حاجی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت منابع آب، دانشگاه مراغه