خانم دکتر Kameleh Aghajanloo

Dr. Kameleh Aghajanloo

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (204446)

15
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers