شبیه سازی عددی الگوی جریان در سرریز اوجی با استفاده از Flow-۳D

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 409

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC12_177

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

به منظور جلوگیری از خسارات ناشی از انرژی آب در سرعت های فوق بحرانی و نیز به منظور از بین بردن انرژی جنبشی اضافی موجود در چنین آبی، عموما لازم است از سازه های خاصی بهنام سرریزهای اوجی یا پیوند استفاده نمود. در این مطالعه به منظور بررسی قابلیت یک مدل عددی پیشرفته هیدرودینامیک Flow-۳D در پیش بینی الگوی جریان و تلفات انرژی پرشهیدرولیکی در پایین دست این سرریز، پس از صحت سنجی با نتایج آزمایشگاهی در دو دبی ۱۶/۶۱ و۵۳/۶۱ لیتر بر ثانیه به برررسی الگوی جریان پرداخته شد. نتایج نشان می دهد افزایش ۲۳۰ درصد دبی منجر به افزایش ۲۳ درصدی تلافات انرژی و ۷۰ درصدی طول پرش هیدرولیکی می شود. همچنین مقدار بیشینه سرعت در پروفیل سرعت هم در بالادست و هم پایین دست پرش هیدرولیک به بستر فلوم نزدیک تر است.

Authors

الهام سلیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران- سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

سید محمود کاشفی پور دزفولی

استاد گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

محمدرضا زایری

استادیار گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مهدی دریایی

استادیار گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست, دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, ایران