مدلسازی رفتار تنش - کرنش خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 210

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-20-2_008

تاریخ نمایه سازی: 4 خرداد 1401

Abstract:

در این مقاله رفتار خاکهای رسی تحت آزمایش سه محوری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی۱ مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا مدلهایی تهیه شد تا رفتار تنش – کرنش رسها را در شرایط زهکشی نشده پیش بینی کند. مزیت مدلهای تهیه شده در این است که پارامترهای ساده ای نظیر مشخصات فیزیکی خاک همچون حدود اتربرگ، رطوبت خاک، درصد ریزدانه و غیره برای مدل کردن رفتار تنش کرنش خاکهای رسی در آزمایش سه محوری به کار گرفته شده است، بدون آنکه به انجام آزمایشات وقتگیر و دقیق سه محوری نیاز باشد.;#۱۰ نتایج مدل به کار گرفته شده نشان می دهد که شبکه عصبی یک ابزار مناسب برای مدلسازی رفتار تنش – کرنش خاکهای رسی با استفاده از مشخصات ساده فیزیکی این خاکهاست.;#۱۰;#۱۰واژگان کلیدی : خاک رس، آزمایش سه محوری زهکشی نشده، شبکه عصبی مصنوعی، تنش-کرنش، فشار آب حفره ای، مقاومت برشی;#۱۰;#۱۰