بررسی دلایل اقلیمی خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس با استفاده از اندازه گیری پارامترهای پهنا و ویژگی های آوندی حلقه های درختی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 447

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSDEM03_100

تاریخ نمایه سازی: 14 خرداد 1401

Abstract:

منطقه زاگرس به دلیل واقع شدن در مسیر بادهای غربی و جذب رطوبت از سیستم های بارشی مدیترانه ای یکی از مهم ترین حوضه های آبخیز ایران بشمار می آید که پوشش جنگلی بلوط نقش مهمی را در سیستم هیدرولوژی آن ایفا می کند. در این پژوهش با استفاده از اندازه گیری پارامترهای پهنا و ویژگی های آوندی حلقه های رویشی درختان بلوط در مناطق زاگرس مرکزی و جنوبی نقش عوامل اقلیمی در خشکیدگی درختان بلوط مورد بررسی قرار گرفت. پهنای حلقه های رویشی درختان بلوط با استفاده از میز اندازه گیری LINTAB اندازه گیری شدند و برای هر رویشگاه گاه شناسی رویشگاهی ساخته شد. برای اندازه گیری ویژگیهای آوندی با عکس برداری از سطح نمونه ها و آنالیز آنها توسط نرم افزار WinCELL PRO ۲۰۱۲a مقادیر پارامترهای آوندی چوب آغاز و چوب پایان حلقه های رویشی جداگانه اندازه گیری شدند و در پایان گاه شناسی های پهنا و آناتومی با داده های دما و بارش نزدیک ترین ایستگاه های هواشناسی واسنجی شدند. نتایج نشان داد که بارش ماهانه در ماه های قبل از شروع فصل رویش و فصل رویش با رویش گونه درختی بلوط ایرانی در رویشگاه زاگرس دارای رابطه مثبت و برعکس دما بویژه در طی فصل خشک تابستان بیشترین تاثیر منفی را بر رویش این گونه دارد. با توجه به فصلی بودن بارش ها در این منطقه و نیاز بالای این گونه درختی به رطوبت ماه های قبل از فصل رویش برای دوره فعال رویشی خود، کلیه اقداماتی که بتواند میزان رطوبت و ماندگاری آب در خاک را در این رویشگاه حفظ کند برای ادامه رویش درختان بلوط بسیار ضروری می باشند

Authors

محسن ارسلانی

دکتری دیرینه اقلیم شناسی دانشگاه تهران