تاثیر استفاده از سیستم مدیریت منابع اطلاعات بر سلامت اداری (مورد مطالعه: سیستم شهرسازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 266

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LETCONF03_069

تاریخ نمایه سازی: 3 تیر 1401

Abstract:

سلامت اداری یکی از عناصری است که سازمان ها برای رسیدن به موفقیت و افزایش بهره وری به آن نیازمندند.مدیران همواره به دنبال افرایش سلامت اداری و موفقیت سازمان ها هستند. یکی از ابزار های افزایش سلامتاداری در سازمان. استفاده از فناوری های نوین است و چالش پیش روی مدیران این است که چگونه می توان بااستفاده از این فناوری ها سلامت اداری را افزایش داد. هدف از این پژوهش افزایش سلامت اداری با استفاده ازسیستم مدیریت منابع اطلاعات شهرسازی در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵است. سوال اصلی این تحقیق این است که آیا استفاده از سیستم مدیریت منابع اطلاعاتی بر سلامت اداریتاثیرگذار است؟ برای یافتن پاسخ این سوال فرض اصلی به این صورت مطرح می شود که بین استفاده ازسیستم مدیریت منابع اطلاعات شهرسازی و افزایش سلامت اداری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. روشانجام تحقیق یه صورت توصیفی و موردی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پرسشنامه بر اساسروش لیکرت طراحی و همچنین. برای هر سازه دو شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایاییترکیبی(CR) به ترتیب برای اندازه گیری روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد) سازه ها محاسبه می شود. جامعه یآماری این تحقیق کاربران استفاده کننده از این سیستم در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است که۵۳۰۰ نفر می باشند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۳۵۸ نفر و به صورت تصادفی انتخاب شده است.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار ۳smart pls استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کهسازمان های موفق برای افزایش شفافیت و بالا بردن سرعت. دقت و امنیت از فناوری اطلاعات استفاده می کنندو استفاده از سیستم های مدیریت منابع اطلاعات بر افزایش سلامت اداری تاثیر مثبت دارد. در انتها پیشنهاد میشود که مدیران سازمان های دولتی همواره در افزایش ضریب نفوذ این سیستم ها در سازمان های تحتمدیریتشان تلاش کنند و افزایش سلامت اداری را در جهت افزایش موفقیت و بهره وری سازمان در دستور کارقرار دهند.

Keywords:

فناوری اطلاعات , شهرداری تهران , معاونت شهرسازی و معماری , سیستم مدیریت منابع اطلاعات , سیستم شهرسازی , سلامت اداری

Authors

امیرحسین امیرخانی

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

افسانه موسوی شوار

کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور