ارزیابی عملکرد کمی و کیفی در نتاج حاصل از تلاقی بین طالبی و خربزه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 208

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AREOAJ-34-4_001

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

Abstract:

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد جمعیت پیشرفته حاصل از انجام تلاقی و گزینش دوره ای در دو جمعیت پایه طالبی سمسوری و خربزه سوسکی زرد و مقایسه آن با دو رقم طالبی (سمسوری و شاه آبادی) و دو رقم خربزه (سوسکی زرد و جاجو) در سه منطقه ورامین، اصفهان و گلستان، پژوهشی دوساله (۱۳۹۸-۱۳۹۷) با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تاثیر منطقه بر صفات عملکرد، تعداد میوه و درصد مواد جامد محلول میوه در سطح یک درصد معنی دار بود. برهمکنش ژنوتیپ و مکان بر صفات تعداد میوه و ضایعات میوه در سطح یک درصد ازنظر آماری معنی دار بود. تجزیه مرکب داده ها نشان داد عملکرد و تعداد میوه در بوته در جمعیت دو رگ به ترتیب برابر ۲۰/۱۶ تن در هکتار و ۳۴/۲ عدد بود که با عملکرد و تعداد میوه در بوته طالبی سمسوری (۳۲/۱۵ تن و ۰۷/۲ عدد) تفاوت معنی داری نداشت. درصد ضایعات میوه میوه دو رگ تولیدشده پس از ۶ و ۹ روز نگهداری به ترتیب ۳/۳ و ۵/۱۰ درصد بود که به طور معنی دار کمتر از درصد ضایعات میوه طالبی سمسوری و شاه آبادی و همچنین خربزه جاجو بود. دو رگ حاصل از تلاقی طالبی و خربزه، ازنظر ویژگی های مهمی مثل عملکرد و تعداد میوه با جمعیت هایی مثل طالبی سمسوری برابری می کند و حتی در برخی از صفات مثل درصد مواد جامد محلول (۵۸/۱۰) از آن برتر است بنابراین می تواند پس از آزمایش های تکمیلی به عنوان یک رقم معرفی شود.

Keywords:

قطر گوشت میوه , درصد مواد جامد محلول , کاهش وزن میوه

Authors

پیمان جعفری

مربی پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

کریم عرب سلمانی

مربی پژوهش در بخش تحقیقات کشت گلخانه ای، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

امیرهوشنگ جلالی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی-باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و