بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) موردمطالعه صنایع تبدیلی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

55

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SDTIM10_005

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1401

Abstract:

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و وجود بازارهای بین المللی یکی از راهکارهای مناسب شرکت های کوچک و متوسط جهت ارتقا جایگاه و توسعه خود حضور در این بازارها است. شرکت های کوچک و متوسط به دلیل ساختار پویا و منعطف خود قابلیت تطبیق با شرایط مختلف بازار هدف رادارند. حال یکی از عوامل بسیار مهم شناخت بازار و طراحی و تولید محصول و خدمات منطبق با نیاز بازار هدف می باشد. نوآوری یکی از متغیرهای بسیار مهمی است که در اینجا باید بسیار به آن دقت نمود. تحقیق پیشرو باهدف بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط مشغول در صنایع تبدیلی، به تعریف و بررسی مفاهیم نوآوری، عملکرد صادراتی، صنایع تبدیلی و شرکت های کوچک و متوسط می پردازد تا علاوه بر آشنایی با این مفاهیم، از طریق تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیق رابطه میان نوآوری و عملکرد صادراتی را نیز به دست آورد. در این تحقیق جامعه موردمطالعه از کارشناسان، مدیران میانی(سرپرستان) و مدیران عالی شاغل در شرکت های کوچک و متوسط صنایع تبدیلی تشکیل شده است که این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی بوده و ازلحاظ ماهیت پیمایشی است. در تنظیم ادبیات تحقیق به از روش کتابخانه ای استفاده شده و برای جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد مورداستفاده قرارگرفته است. برای بررسی چگونگی توزیع داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای بررسی فرضیه ها از معادلات ساختاری، نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از اثبات تمامی فرضیه های این تحقیق بوده که نشان دهنده این امر هست که نوآوری بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط تاثیر دارد.

Keywords:

نوآوری , عملکرد صادراتی , شرکت های کوچک و متوسط , صنایع تبدیلی

Authors

حسامفرح ناجی
حسام فرح ناجی

دانش آموخته مدیریت کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز