تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای امنیت روانی و سرمایه روانشناختی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIER-3-8_001

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

رقابت جهانی، عدم اطمینان اقتصادی و تغییر سریع فناوری، خلاقیت را سنگ بنای نوآوری قرار داده است. به همین جهتخلاقیت یک منبع سازمانی مهم و راهی برای بهبود عملکرد و بقا سازمانی محسوب میشود. در نتیجه سازمانها اغلب به دنبالاتخاذ سیاستهایی هستند که خلاقیت کارکنان را تقویت کنند. برای این کار، محققان نقش اشکال مثبت رهبری را مورد تاکیدقرار دادهاند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان با توجه نقش های واسطه ای سرمایهروانشناختی و امنیت روانی میباشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی در بازه مقطعی قرار می گیرد و هدفپژوهش از نوع کاربردی میباشد. کارمندان سازمان صدا و سیما مرکز فارس و شهرداری شیراز، جهت جمع آوری داده ها وتوزیع پرسشنامه، در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند و ۱۹۰ پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. جهت بیان آمار توصیفیو بررسی فرضیات پژوهش، از روش مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید که داده ها توسط نرم افزارهای Smart PLS۲ و SPSS۲۵ مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد کهرهبری اصیل اثرگذاری مثبتی بر خلاقیت، سرمایه روانشناختی و امنیت روانی دارد. به علاوه، نقش واسطه ای سرمایهروانشناختی و امنیت روانی نیز تایید شد و اثرگذاری مثبتی بر خلاقیت کارکنان دارند.

Authors

محمد احمدی سعدی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

گلناز تاج الدین

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس