بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت احساسات مدیران (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPE-3-3_009

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت احساسات مدیران «مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان» انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت پارس جنوبی به تعداد ۲۵۰ نفر می باشد. نمونه آماری این پژوهش بر اساس جدول کوکران ۱۴۶ نفر انتخاب شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه استاندارد هوش هیجانی آزمون ۲۸ سوالی (برادبری وجین گریوز) و پرسشنامه محقق ساخته مدیریت احساسات استفاده گردید. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شده است بدینگونه که پس از اجرای اولیه پرسشنامه مجددا پس از دو هفته پرسشنامه در اختیار ۲۰ نفر از مدیران قرار گرفت که ضریب اعتبار بدست آماده برای دو پرسشنامه هوش هیجانی و مدیریت احساسات به ترتیب برابر ۸۳% و ۷۸/. می باشد. روش تحقیق توصیفی با استفاده از جداول فراوانی بوده که با بهره گیری از روش آمار توصیفی (میانگین، میانه، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون)، اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که: هوش هیجانی و مدیریت احساسات مدیران و کارکنان سطح مطلوبی دارد و همچنین بین هوش هیجانی و ابعاد آن با مدیریت احساسات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Authors

سیداحمد هاشمی

عضو هییت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران

رضا اشگرف

دانشجوی دکتری مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری، شرکت پالایش گاز پارسیان

ژاله قاسمی

کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد لامرد، لامرد، ایران