تخمین مدل بهینه شبکه،روشی نوین در محاسبه قابلیت اطمینان شبکههوشمندتوزیع نیروی برق

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED02_050

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1401

Abstract:

هدف از پیاده سازی شبکه های هوشمند، استفاده ازفناوری اطلاعاتی و مخابراتی برای افزایش بازدهی، قابلیت اطمینان وانعطاف پذیری شبکه توزیع نیروی برق می باشد. این مقاله، روشی نوینجهت محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان شبکه هوشمند توزیع نیرویبرق که دارای چندین ریز منابع تولید پراکنده است، مبتنی بر تخمین مدلبهینه شده شبکه با استفاده از پخش بار احتمالی پیشنهاد می دهد. تاثیراتصال ریز منابع تولید پراکنده بر شاخص های قابلیت اطمینان با توجه بهروش کنترلی و آرایش شبکه توزیع نیروی برق و عملکرد آنها نیز بررسیمی شود. روش ارائه شده در یک شبکه برق شعاعی واقعی(شهرستان ساری) بعنوان شبکه هوشمند نمونه در نرم افزار MATLABتحلیل و شبیه سازی می شود که نتایج آن جهت محاسبه شاخص های قابلیتاطمینان و بهره برداری موثر و کارا از منابع انرژی تجدید پذیر در شبکههای هوشمند توزیع برق مناسب بوده و قابلیت اجرایی دارد. روابطریاضی پیشنهادی نیز برای تخمین مدل شبکه هوشمند توزیع نیروی برقبا آرایش های مانوری مختلف مفید و کاربردی است.

Keywords:

Authors

حسین یوسفی لالیمی

شرکت توزیع نیروی برق مازندرانمازندران، ایران

سیدحمید موسوی کاوردی

دانشکده صنعتی نوشیروانی بابلمازندران، ایران

محمد یوسفی لالیمی

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی هدف ساریمازندران، ایران

ابوالفضل عموزاد مهدیرجی

شرکت توزیع نیروی برق مازندرانمازندران، ایران